اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3399

شناسه ملی: 14006667124

تاریخ ثبت: 1395/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: آذربایجان شرقی شهر تبریز مجتمع تراکتورسازی جاده مراغه کوچه لاله پلاک 196 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/12/24

کد پستی: 5177944655

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی حق محور فردا درتاریخ 24/12/1395 به شماره ثبت 3399 به شناسه ملی 140066XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور مشاوره حقوقی و داوری و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ مجتمع تراکتورسازی ـ جاده مراغه ـ کوچه لاله ـ پلاک 196 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 517794XXXX سرمایه شرکت: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از ایشان: معصومه ولی پورروضه خوان به شماره ملی 136089XXXX ـ دارنده 960000 ریال سهم الشرکه. جعفر ولی پورروضه خوان به شماره ملی 137705XXXX ـ دارنده 40000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: معصومه ولی پورروضه خوان به شماره ملی 136089XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل. جعفر ولی پورروضه خوان به شماره ملی 137705XXXX به سمت رییس هییت مدیره. به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 951224XXXX27453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی