اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1399

شناسه ملی: 10861758175

تاریخ ثبت: 1388/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

7,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/22:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمدادبی فیروزجایی با شماره ملی: 498987XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اسدالله محمدی فیروزجایی با شماره ملی: 206238XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس ادبی فیروزجایی با شماره ملی: 498990XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند اسدالله محمدی فیروزجایی به شماره ملی: 206238XXXX برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای اسدالله محمدی فیروزجایی (مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره)به اتفاق آقای محمدادبی فیروزجایی (رییس هییت مدیره)ودرغیاب ایشان باامضای آقای عباس ادبی فیروزجایی (منشی هییت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است. وکلیه اوراق ونامه های عادی واداری با امضای آقای اسدالله محمدی فیروزجایی (مدیرعامل باحفظ سمت)همراه با مهرشرکت تعاونی دارای اعتبار است ش 971103XXXX43711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت تعاونی به مبلغ 000/000/7 ریال (هفت میلیون ریال) طبق گواهی شماره 131/3415 مورخه 17/09/1397 به حساب جاری شماره 1/284548/111/3415 به نام شرکت تعاونی زنبورداران بهارساحل پرداخت گردید. ش 971103XXXX90958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 17/09/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسدالله محمدی فیروزجایی به شماره ملی 206238XXXX و محمد ادبی فیروزجایی به شماره ملی 498987XXXX و عباس ادبی فیروزجایی به شماره ملی 498990XXXX همگی به عنوان اعضای اصلی و رضا ادبی فیروزجاه به شماره ملی 206489XXXX ومحمدغاز نژاد به شماره ملی 498987XXXX به عنوان اعضای علی البدل 2 ـ سیدمحسن صالحی مازندرانی به شماره 498949XXXX به عنوان بازرس اصلی و مجتبی محمدی فیروزجایی به شماره ملی 498022XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. 3 ـ سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 000/500/10 یال به 000/500/43 ریال وتعداد سهامدار از 7 نفر به 29 نفر وتعدادسهام ار 7 سهم به ارزش اسمی هرسهم 000/500/1 ریال به 29 سهم به ارزش اسمی هرسهم 000/500/1 ریال افزایش یافت. ازمحل واریزی نقدی(گواهی واریزی نقدی به شماره 132/3415 مورخه 17/09/1397 به حساب جاری 1/284548/111/3415 بانک توسعه تعاون شعبه فریدونکنار پرداخت گردید ش 971103XXXX32690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی زنبورداران بهار ساحل که در تاریخ 22/10/88 تحت شماره 1399 در دفتر شرکت های این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: شرکت تعاونی زنبورداران بهار ساحل. 2 ـ موضوع شرکت: پرورش زنبور عسل و تولید عسل و تامین نیاز اعضا و زنبورداران 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران فریدونکنار روستای فیروزآباد جنب مسجد صاحب الزمان فیروزآباد. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 7 سهم 000/500/1 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال برابر گواهی شماره 267/3415 مورخه 14/10/88 بانک توسعه و تعاون شعبه فریدونکنار بحساب جاری 7/301 شرکت واریز و بقیه در تعهد قرار دارد. 6 ـ آقایان اسداله محمدی و محمدعلی پورآقا برار و حسن ادبی بسمت اعضای اصلی و رحمت محمدی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و محمد ادبی و سلمان پورعلی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7 ـ برابر صورت جلسه مورخ 3/10/88 هییت مدیره شرکت: آقایان اسداله محمدی بسمت رییس و محمد علی پور آقا برار بسمت نایب رییس، حسن ادبی بسمت منشی هییت مدیره بمدت 3 سال، محمدعلی پورآقا برار باحفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد اوراق رسمی قراردادهای تعهدآور بانکی ازقبیل چک سفته برات اوراق بهادار باامضا اسداله محمدی (رییس) باتفاق محمدعلی پورآقا برار (مدیرعامل) بهمراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک فریدونکنار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی