اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 317502

شناسه ملی: 10103560318

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به نشانی آدرس جدید واقع در تهران میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 45 واحد اول

کد پستی: 1418863481

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/15:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا الهیاری با کد ملی 049289XXXX با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد در نتیجه سرمایه از 5500000 ریال به 5000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای کریم حلاجپور 168886XXXX بمبلغ 4500000 ریال امیر محمد حلاجپور 011108XXXX بمبلغ 200000 ریال هومن حلاجپور 025167XXXX بمبلغ 200000 ریال ملیکا حلاجپور 011181XXXX بمبلغ 100000 ریال پ 950914XXXX75731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی آدرس جدید واقع در تهران میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 45 واحد اول کدپستی 141886XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1769143 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گل آراسته شهر تغییر یافت و ماده یک در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1751298 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه مشاوره حسابداری و تنظیم دفاتر مالیاتی شرکتها تامین نیروی انسانی جهت انجام کلیه فعالیتهای خدماتی زیباسازی آذین بندی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درتاریخ 7/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه مشاوره حسابداری و تنظیم دفاتر مالیاتی شرکتها، تامین نیروی انسانی جهت انجام کلیه فعالیتهای خدماتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در تاریخ 7/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم حلاجپور به شماره ملی 168886XXXX و آقای مهدی حلاجپور به شماره ملی 168960XXXX و خانم فرحناز غلامی به شماره ملی 631984XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم حلاجپور به شماره ملی 168886XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی حلاجپور به شماره ملی 168960XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم فرحناز غلامی به شماره ملی 631984XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای کریم حلاجپور به شماره ملی 168886XXXX بسمت مدیرعامل. در تاریخ 25/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی