اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 999

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 20/3/88 و 5/3/88 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87-1386 شرکت مورت تصویب قرار گرفت. 2- آقای آنا قلیچ جلالی به سمت بازرس اصلی و آقای جلال مقتدائی به سمت بازرس علیالبدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد. 4- آقای عباس حسن پور ملکشاه به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم حسن پور ملکشاه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین حسن پور ملکشاه به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمد رضا حسن پور ملکشاه و مجتبی حسن پور ملکشاه به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامههای اداری با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/3/1386 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان تا پایان سال مالی 1385 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقایان آنا قلیج جلالی بسمت بازرس اصلی و سیدجلال مقتدایی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ آقایان عباس حسن پور ملکشاه بسمت رییس هییت مدیره، قاسم حسن پور ملکشاه بسمت نایب رییس هییت مدیره، حسین حسن پور ملکشاه بسمت مدیرعامل و محمدرضا حسن پور ملکشاه و مجتبی حسن پور ملکشاه بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه های اداری باامضا دو نفر از سه نفر رییس، نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 7/11/83 و 25/3/84 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان عباس حسن پورملکشاه به سمت رییس هییت مدیره، قاسم حسن پورملکشاه به سمت نایب رییس هییت مدیره، حسین حسن پورملکشاه به سمت مدیر عامل و محمدرضا حسن پورملکشاه و خانم پروین حسن پورملکشاه به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه های اداری با امضای دو نفر از سه نفر رییس، نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3 - آقایان سید جلال مقتدایی به سمت بازرس اصلی و آنا قلیچ جلالی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 - سرمایه شرکت از مبلغ 102 ، 000 ، 000 ریال به مبلغ 2 ، 100 ، 000 ، 000 ریال و مبلغ اسمی سهام از مبلغ 3 ، 400 ریال به مبلغ 700 ، 000 ریال افزایش یافته که بموجب گواهی شماره 577/55459 - 25/3/84 نزد بانک ملت شعبه مرکزی گرگان مبلغ 1 ، 998 ، 000 ، 000 ریال بابت افزایش سرمایه نقداً به حساب جاری این شرکت پرداخت گردیده است و تعداد سهام تغییری پیدا نکرده است. رییس ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره مورخ 4/8/82 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1- آقایان عباس حس پورملکشاه بسمت رئیس هیئت مدیره و قاسم حسن پورملکشاه نایب رئیس و حسین حسن پورملکشاه بسمت مدیرعامل و محمدرضا حسن پورملکشاه و خانم پروین حسن پورملکشاه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 2- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3- آقایان ابراهیم عاشقان بسمت بازرس اصلی و سیدجلال الدین مقتدائی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4- روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین می گردد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی