اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1706

شناسه ملی: 14007265156

تاریخ ثبت: 1396/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 7461745388

آدرس: فارس شهرستان فسا بخش مرکزی شهر فسا فاز 2 بلوار امام حسین کوچه جهانگیر پلاک 3988 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/09/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی رنجبر به کد ملی 256015XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سعید غلام زاده به کد ملی 256007XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مصطفی کاظمی به کد ملی 256004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای علی رنجبرو در غیاب وی با امضا آقای سعید غلام زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. ش 970514XXXX39960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کاظمی به کد ملی 256004XXXX آقای علی رنجبر به کد ملی 256015XXXX به آقای سعید غلام زاده به کد ملی 256007XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سعیدرضا گل خندان به کد ملی 257012XXXX به سمت بازرس اصلی آقای حسن کاظمی وکیل آبادی به کد ملی 257102XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. ش 970501XXXX87220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/20:

تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه سازان تدبیر فرتاک درتاریخ 20/09/1396 به شماره ثبت 1706 به شناسه ملی 140072XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارایه کلیه خدمات مهندسی، مطالعات فنی، مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرا و پیمانکاری پروژ ههای عمرانی شامل انواع سازه های ساختمانی و غیرساختمانی، راه سازی و بهسازی خاک، گود برداری ومعمار بندی، تونل سازی و سد سازی، بلند مرتبه سازی، پل سازی و محوطه سازی، شبکه آب و فاضلاب، زهکشی نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی و برقی، شهر سازی و برنامه ریزی شهری، مدیریت ساخت و کنترل پروژه، تجهیز کارگاه، مقاوم سازی انواع سازه ها، نوسازی و باسازی بافت های فرسوده در برابر زلزله، دکوراسیون داخلی تماماً با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:فارس ـ شهرستان فسا ـ بخش مرکزی ـ شهر فسا-فاز 2 -بلوار امام حسین-کوچه((جهانگیر))-پلاک 3988 -طبقه همکف کدپستی 746174XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2717 مورخ 12/09/96 نزد بانک ملی شعبه فسا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:آقای سعید غلام زاده به شماره ملی 256007XXXX و به سمت رییس هییت مدیره آقای علی رنجبر به شماره ملی 256015XXXX و به سمت مدیرعامل آقای صمد غلام زاده به شماره ملی 256028XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت به امضای علی رنجبرودرغیاب وی با امضا سعید غلام زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سعیدرضا گل خندان به شماره ملی 257012XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای حسن کاظمی وکیل آبادی به شماره ملی 257102XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960920XXXX49470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی