اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 47

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخه 15/04/89 و تاییدیه به شماره 29/2584/89 مورخه 15/07/89 اداره تعاون میبد تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1ـ تراز مالی سال 1388 تصویب گردید و نسبت به تقسیم سود ویژه شرکت مقرر شد درحال حاضر جهت رفاه حال اعضا در شرکت باقی بماند. 2ـ آقای محمود کارگر به سمت بازرس اصلی و آقای حسین فلاح به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخه 15/04/89 تصمیم به شرح ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی تعاونی گردید. ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/26:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/5/1385 و تایید شماره 823/11 م مورخه 25/5/85 اداره تعاون شهرستان میبد تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان محمدحسین مژگانفر و حسین فلاح و ماشاالله امامی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمدعلی زارعی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال تعیین شدند و آقای محمدعلی دهقانی به سمت بازرس اصلی و محمود کارگر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/5/1385 : 1 آقای محمد حسین مژگانفر به سمت رییس هییت مدیره 2 حسین فلاح به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ماشاالله امامی به سمت منشی هییت مدیره 4 آقای محمدعلی زارعی محمود آبادی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و مدت خدمت مدیر عامل دو سال می باشد. دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق عادی بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اسناد عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/83 و بنا به تاییدیه شماره 393/11/4 مورخ 17/4/83 اداره تعاون میبد تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - صورت مالی 1382 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 - آقای حسین علی خواجه به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی زارعی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت شهرستان میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/4/82 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1) ترازنامه سود و زیان سال مالی 1381 مورد تصویب قرار گرفت. 2) آقای محمد حسین مژگان فر و محمد خواجه و ماشاا... امامی میبدی بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای قنبر علی دهقانی بعنوان عضو علیالبدل هیات مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 3) آقای حسینعلی خواجه بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمد علی زارعی بعنوان بازرس علیالبدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. و با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/5/82 آقای محمد حسین مژگان فر به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد خواجه فرزند محمد صادق به سمت نایب رئیس و آقای ماشاا... امامی به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای محمد خواجه به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و همچنین کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت شهرستان میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی