اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 17983

شناسه ملی: 10100622077

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/04/1396 و مجوز سازمان بهزیستی استان تهران بشماره 538 , 968 , 917 مورخ 21/4/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا جابر انصاری به شماره ملی 003005XXXX عضواصلی و رییس هییت مدیره و خانم مهوش صرافان به شماره ملی 128450XXXX عضواصلی هییت مدیره و خانم مهگل جابر انصاری به شماره ملی 045122XXXX عضو اصلی ونایب رییس هییت مدیره وخانم شمسی جابر انصاری به شماره ملی 003909XXXX عضو علی البدل و خانم پریناز حکمتی به شماره ملی 005478XXXX عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند .وخانم مهوش صرافان چهارسوقی با کد ملی 128450XXXX به عنوان مدیرعامل(از اعضا هییت مدیره) برای دوسال انتخاب شدند. خانم سودابه خوشخوبا کد ملی 004071XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای کامبیز گران سرشت با کد ملی 005230XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 0 - روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی های موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بودوتمامی اسناد عادی با امضا مدیر عامل به تنهایی و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ 960517XXXX85948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1395 و مجوز شماره 237 / 968 / 917 مورخ 10/03/1396 سازمان بهزیستس استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 3 فصل و 35 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 960331XXXX60306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1394 و مجوز شماره617/9540,717 مورخ 23/1/95 مدیریت بهزیستی شهر تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس:تهران -خیابان بهشتی - خیابان احمد قصیر - پلاک 1 - ساختمان سپاهان- کدپستی 151461XXXX تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ950207XXXX52674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت امنا 18 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1677874 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال بقرار ذیل: محمدرضا جابرانصاری 003005XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شمسی جابرانصاری 003909XXXX به سمت مدیر عامل و مهگل جابرانصاری 045122XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مهوش صرافان چهارسوقی 128450XXXX و پریناز میرزای حکمتی 005478XXXX به سمت اعضا علی البدل تعیین گردیدند. شیوا جابرانصاری 004771XXXX به سمت بازرس اصلی و منصوره کلاهدوزاصفهانی 004439XXXX8 به سمت بازرس علی البدل بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. پ 1677875 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی هییت امنا مورخ 26/9/88 موسسه مزبور که در تاریخ 31/3/90 واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 34 ماده و 24 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و شمسی جابرانصاری به کد ملی 003909XXXX0 و پریوش عابدین زاده به کد ملی 004526XXXX و پریسا میرزایی حکمتی به کد ملی 005285XXXX به سمت عضو اصلی و فاطمه میرزایی حکمتی به کد ملی 006474XXXX و فروغ الزمان صرافان چهارسوقی به کد ملی 004427XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/9/88 شمسی جابرانصاری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و پریوش عابدین زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آنیتا میرزایی اصل به سمت خزانه دار به کد ملی 006221XXXX تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضا از سه امضا رییس هییت مدیره خزانه دار و مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی