اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 668

شناسه ملی: 10360022737

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

آدرس: قدیم به نشانی جدید واقع در بیرجند خیابان ارتش کوچه بهاران

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

31,878,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

27,720,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/20:

25,930,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

21,860,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/22:

17,010,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1398 و مجوز شماره 1550 مورخ 24/01/1399 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 آقایان محمدحسن بشیری زاده به شماره ملی 065279XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسینعلی عباسپور اسفدن به شماره ملی 652987XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد لامعی گیو به شماره ملی 065210XXXX به سمت منشی هییت مدیره و عباس لامعی به شماره ملی 065209XXXX و سیدمحسن رضوی به شماره ملی 065175XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 آقای محمد فتاده به شماره ملی 065172XXXX به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. 3 کلیه قراردادها واسنادتعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدحسن بشیری زاده رییس هییت مدیره ودرغیاب رییس هییت مدیره با امضای آقای حسینعلی عباسپور اسفدن به عنوان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق آقای محمد فتاده مدیر عامل ومهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای محمد فتاده ( مدیر عامل ) ومهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 990213XXXX53132 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1397 و مجوز شماره 31436 مورخ 23/5/1397 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی (ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت حساب تقسیم سود) سال 1396 به تصویب رسید. 2 ـ تعداد اعضا شرکت از 227 نفر به 224 نفر کاهش یافت و تعداد سهام شرکت از 55440 به 63756 با ارزش اسمی هر سهم 500000 ریال افزایش یافت و سرمایه شرکت از مبلغ 2772XXXX000 ریال به مبلغ 31878XXXX00 ریال افزایش یافت. 3 ـ آقایان عباس لامعی با کد ملی 065209XXXX و احمد لامعی گیو به شماره ملی 065210XXXX و حسینعلی عباسپور اسفدن به شماره ملی 652987XXXX و محمد حسن بشیری زاده به شماره ملی 065279XXXX و سید محسن رضوی به شماره ملی 065175XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و احمد حاجی زاده به شماره ملی 065245XXXX و محمد حسین رفیعی به شماره ملی 065209XXXX و رمضان راستی به شماره ملی 065306XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 4 ـ آقای مهدی شیروانی به شماره ملی 065024XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم دینا صالحی به شماره ملی 065097XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970908XXXX55363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/05/1397 و مجوز شماره 31436 مورخ 23/5/1397 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمد حسن بشیری زاده با کد ملی 065279XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسینعلی عباسپور اسفدن با کد ملی 652987XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد لامعی گیو با کد ملی 065210XXXX به سمت منشی هییت مدیره و عباس لامعی با کد ملی 065209XXXX و سید محسن رضوی با کد ملی 065175XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای حسین مهرنیا با کد ملی 563988995 به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قرارداد ها و اسناد تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد حسن بشیری زاده (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضای آقای حسینعلی عباسپور اسفدن (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای حسین مهرنیا (مدیر عامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسین مهرنیا (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 970908XXXX00734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1396 و نامه شماره 36558 مورخه 2/7/1396 ـ مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ پس از گزارش بازرس صورتهای مالی سال 1395 ـ مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 2593XXXX000 ریال به مبلغ 2772XXXX000 ریال افزایش وتعداد سهام اعضا از 51860 سهم به 55440 سهم با ارزش اسمی هر سهم 500000 ریال می باشد. 3 ـ آقای مسعود مرواریدی به کد ملی 065313XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای رمضان راستی به کد ملی 065306XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970507XXXX94789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1396 وبه موجب نامه شماره 24/10/1396 ـ 59640 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت تعاونی به شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی تغییر یافت و وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ حوزه عملیات تعاونی به حوزه عملیات استان خراسان جنوبی تغییریافت. 3 ـ مجمع عمومی عادی یک نفر شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس یا بازرسان انتخاب میکند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 970507XXXX51699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1395 و مجوز شماره 43746 مورخ 01/08/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 2186XXXX000 ریال به مبلغ 2593XXXX000 ریال افزایش یافت که این افزایش ناشی از افزایش تعداد سهام اعضا از 43720 به 51860 سهم با ارزش اسمی هر سهم 500000 ریال می باشد. 3 ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت 20654 و شناسه ملی 101032XXXX3 به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت تعاونی انتخاب گردید. ش 960510XXXX85914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احمدلامعی گیو بشماره ملی 065210XXXX ,آقای محمدحسن بشیری زاده بشماره ملی 065279XXXX ,آقای سیدمحسن رضوی بشماره ملی 065175XXXX , آقای احمدحاجی زاده بشماره ملی 065245XXXX وآقای حسین سرباز بشماره ملی 563988XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقای اسداله زنگویی بشماره ملی 065093XXXX ,آقای رمضان راستی بشماره ملی 065306XXXX وآقای محمدرضا کفاشی بشماره ملی 065127XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی 101032XXXX3 وشماره ثبت 20654 به نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی 083950XXXX به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 3 ـ صورتهای مالی سال 1393 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. 4 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1701XXXX000 ریال به مبلغ 2186XXXX000 ریال منقسم به 43720 سهم 500000 ریالی افزایش یافت. 5 ـ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 941024XXXX18833 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدحسن بشیری زاده بشماره ملی 065279XXXX به سمت رییس هییت مدیره, آقای احمدحاجی زاده بشماره ملی 065245XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره,آقای احمدلامعی گیو بشماره ملی 065210XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقایان سیدمحسن رضوی بشماره ملی 065175XXXX وحسین سربازبشماره ملی 563988XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حسین سرباز بشماره ملی 563988XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات واوراق بهادار با امضای آقای حسین سرباز (مدیرعامل) و آقای محمدحسن بشیری زاده (رییس هییت مدیره) و در غیاب آقای محمدحسن بشیری زاده با امضای آقای احمدحاجی زاده (نایب رییس هییت مدیره) و مهرتعاونی معتبر است و اوراق عادی ونامه ها با امضای آقای حسین سرباز (مدیرعامل) و مهرتعاونی معتبرخواهد بود. ش 941024XXXX36477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و تعداد 32 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قدیم به نشانی جدید واقع در بیرجند خیابان ارتش کوچه بهاران پلاک 11 منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت افزوده شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام کلیه فعالیتهای صنعتی(با احداث کارخانه و. . .) پیگیری و انجام فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری کلیه مواد معدنی اعم از فلزی و غیرفلزی، سنگهای تزیینی و نما ـ فعالیتهای بازرگانی و تجاری شامل بسته بندی، صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی ـ احداث جایگاه مواد سوختی و عرضه آن یا اجاره جایگاه با توجه به صرفه و صلاح شرکت ش 940317XXXX06354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ صورتهای مالی سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. 2ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1458XXXX000 ریال به مبلغ 1701XXXX000 ریال که این افزایش ناشی از افزایش تعداد سهام اعضاء از 29160 سهم به 34020 سهم (سهام هر عضو از 120 سهم 500000 ریالی به 140 سهم 500000 ریالی)، که ارزش اسمی هر سهم 500000 ریال می باشد و به صورت مساوی بین اعضاء تقسیم شده مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبتی 20654 وشناسه ملی101032XXXX3 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش940223XXXX30855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/17:

بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 9/12/91 شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان جنوب خراسان شماره ثبت 668 شناسه ملی 103600XXXX7 تغییرات ذیل صورت گرفته است. 1 موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس قانونی شرکت در سال مالی 91 انتخاب گردید. ش 268070XXXX113565XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/02:

بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 29/04/92 شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان جنوب خراسان شماره ثبت 668 و شناسه ملی 103600XXXX7 تغییرات ذیل صورت گرفته است. 1 صورت های مالی سال 1391 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/717/7 ریال بمبلغ 000/000/580/14 ریال افزایش و تعداد سهام اعضا از 15435 سهم به 29160 سهم افزایش یافت. 3 موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال 92 انتخاب گردیدند. ش 268070XXXX113456XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی