اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 14447

شناسه ملی: 10100540707

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران خیابان شهید علیرضا حجت دوست خیابان شهید بهرام نادری پلاک 12 طبقه اول

کد پستی: 1416614633

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1397 ومجوز شماره 17557/97/1 الف ت مورخ 5/10/97 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای کمیل خجسته باقرزاده کد ملی 093809XXXX به عنوان مدیر موسسه اقای علی عسگری کد ملی 005701XXXX به سمت رییس هییت مدیره اقای یاسرجلالی کد ملی 138179XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار تعهداور و قراردادهای موسسه با امضا ثابت مدیرعامل و امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر می باشد . پ 971206XXXX65487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1397 ومجوز شماره 17559/97/1 الف ت مورخ 5/10/97 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 4 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اقایان علی عسگری کد ملی 005701XXXX محمد شریف خانی کد ملی 007276XXXX مجتبی حمیدیان کد ملی 443343XXXX میثم غلامی خلیل اباد 032341XXXX مسعود فیاضی کد ملی 005825XXXX کمیل خجسته باقرزاده کد ملی 093809XXXX یاسرجلالی کد ملی 138179XXXX موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای یکسال تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1396 بتصویب رسید پ 971206XXXX43540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/14:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1396 و مجوز شماره 18880 / 96 / 1 / الف ت مورخ 16 / 12 / 1396 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دانشگاه تهران ـ خیابان شهید علیرضا حجت دوست ـ خیابان شهید بهرام نادری ـ پلاک 12 ـ طبقه اول ـ کدپستی 141661XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 970118XXXX71979 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/01/1396 و تاییدیه شماره 28364/96/1 مورخ 06/12/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. پ 961219XXXX26711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/1396 و تاییدیه شماره 28363/96/1 مورخ 06/12/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد رضا اقامیری به کد ملی 004587XXXX به سمت مدیرعامل و سعید مجردی به کد ملی 004726XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد رضا اسمعیلی به کد ملی 005061XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار تعهداورو قراردادهای موسسه با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر می باشد. پ 961219XXXX16222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/9/1396 و تاییدیه شماره 28366/96/1 مورخ 06/12/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و سیروس نظامی به کد ملی 004669XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت چهار سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد رضا آقامیری به کد ملی 004587XXXX و سعید مجردی به کد ملی 004726XXXX و محمد رضا اسمعیلی به کد ملی 005061XXXX و سید احمد سجادی جزی به کد ملی 128673XXXX و علی عسگری به کد ملی 005701XXXX و عباس اسکندری به کد ملی 648981XXXX و علیرضا طالب پور به کد ملی 005095XXXX پ 961219XXXX27597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1395 و مجوز شماره 02215/1/95 مورخ 2/6/95 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:به موضوع شرکت عبارات " طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فرهنگی هنری طبق ضوابط استان با اخذ مجوز لازم" الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 950620XXXX02622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/02/1395 و مجوز شماره 6942 / 95 / 1 / الف ت مورخه 30/04/1395 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد قدس به شماره ملی 004369XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیروس نظامی به شماره ملی 004669XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950516XXXX78267 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/07/1394ومجوز شماره 15992/94/1 /الف ت مورخ 30/8/94 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا آقامیری به کدملی 004587XXXX به جای آقای علیرضا طالب پور به کدملی 005095XXXX به سمت مدیر موسسه وسعید مجردی به کدملی 004472XXXX6 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا اسمعیلی به کدملی 005061XXXX نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ940904XXXX86389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1393 ومجوز شماره 75296/93/75 مورخ 25/5/93 هییت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد قدس دارای کد ملی 004369XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیروس نظامی دارای کد ملی 004669XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند تراز و سود وزیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید پ 930623XXXX56831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/04/1393 و به استناد مجوز شماره 67304/93/75 هییت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل تحت عنوان بند 8 به ماده 11 اساسنامه اضافه گردید. ((تصویب و اعطای مجوز جهت ارایه خدمات مالی و رفاهی موسسه به کارکنان از قبیل بن ؛ هدایای نقدی و غیر نقدی و صندوق قرض الحسنه کارکنان و تعاونی مسکن کارکنان و غیره)) و ماده 11 اساسنامه اصلاح گردید پ 930612XXXX23725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/14:

باستناد نامه شماره 01880/1/91 مورخ 19/4/91 رییس عالیه موسسه علیرضا طالب پور به ک م 005095XXXX و محمدرضا اسماعیلی به ک م 005061XXXX و سید احمد سجادی جزی به ک م 128673281 و علی عسگری به ک م 005701XXXX و سید محمدرضا آقامیری به ک م 004587XXXX و سعید مجردی به ک م 004726XXXX و عباس اسکندری به ک م 648981XXXX برای مدت 4 سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی