اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1200

شناسه ملی: 10980273980

تاریخ ثبت: 1390/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 9476147853

آدرس: خراسان رضوی قوچان روستای عمارت

تاریخ تاسیس: 1390/04/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/06:

31,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/29:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 6/9/90 شرکت فوق که طی نامه شماره 4660 ـ 12/9/90 به تایید اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی قوچان رسیده است ضمن پرداخت سرمایه تعهدی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 10500000 ریال به مبلغ 31500000 ریال از طریق افزایش تعداد سهام از 7 سهم 15000000 ریالی با نام به 21 سهم 1500000 ریالی بانام مورد تصویب قرار گرفت که مبلغ 30000000 ریال آن بموجب گواهی شماره 1908 مورخ 12/9/90 بانک توسعه تعاون شعبه قوچان پرداخت گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 29/4/90 تحت شماره 1200 و شناسه ملی 109802XXXX0 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 . موضوع شرکت: دامداری (پرورش گوسفند). 2 . موسسین شرکت: حسن محمد پور بشماره ملی 087318XXXX 2 . حسین محمد پور بشماره ملی 087318XXXX 3 . براتعلی محمدپور بشماره ملی 087259XXXX 3 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 . مرکز اصلی شرکت: خراسان رضوی قوچان روستای عمارت کدپستی 947614XXXX 5 . سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 7 سهم 000/500/1 ریالی بانام که مبلغ 000/500/3 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 . اولین مدیران شرکت: آقایان براتعلی محمد پور و حسین محمد پور و حسن محمد پور بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و مهدی محمد پور بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که براتعلی محمدپور بسمت رییس هییت مدیره و حسین محمدپور بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و حسن محمدپور بسمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 7 . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 . اساسنامه شرکت در 53 ماده و 33 تبصره بتصویب رسیده است. 9 . انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 10 . بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه محمد پور بشماره ملی 087288XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم نوروز بگی جعفری بشماره ملی 087071XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی