اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15895

شناسه ملی: 10200216525

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر جوادی مرند به شماره ملی 158210XXXX وحیده باغبان جعفری پور به شماره ملی 137377XXXX اصلان جوادی مرند به شماره ملی 136180XXXX بسمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. وجیهه مقصودی ثانی قیه به شماره ملی 146556XXXX به عنوان بازرس اصلی عطا الله کامران چرندابی به شماره ملی 136183XXXX بازرس علی البدل بمدت سال مالی 1397 انتخاب شدند. ش 980209XXXX33404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به آدرس جدید: آذربایجان شرقی ـ تبریز ـ محله ولیعصر ـ خیابان کریم خان زند ـ کوچه قبادی ـ پلاک 2 ـ طبقه اول کدپستی 515791XXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 980209XXXX91552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحیده باغبان جعفری پور به شماره ملی 137377XXXX به عنوان رییس هییت مدیره اصلان جوادی مرند به شماره ملی 136180XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ناصر جوادی مرند به شماره ملی 158210XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور واوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980209XXXX53640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی