اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 577

شناسه ملی: 10380075435

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 27 نفر

کد پستی: 9174735744

آدرس: امام خمینی 49 بلوارامام خمینی مقابل شرکت مخابرات پلاک 919 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/02/1397 ونامه شماره 123/1/516/2/1914 مورخ 31/2/97 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن گلچین با کد ملی 093832XXXX رییس هییت مدیره ـ محمدذوالجناحی با کد ملی 106254XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ خلیل کاملان نجاربا کد ملی 093289XXXX خزانه دار ـ سیدمجیدحسینی فاطمی با کد ملی 522840XXXX عضو هییت مدیره ـ سیدجلال الدین میرشفیعی با کد ملی 093853XXXX عضو هییت مدیره ـ محسن اشکیل با کد ملی 093280XXXX مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهداوربادوامضاازسه امضارییس هییت مدیره ـ مدیرعامل وخزانه داروبامهرموسسه معتبرخواهدبود ش 970323XXXX46297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/02/1397 ونامه شماره 123/1/516/2/1914 مورخ 31/2/97 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ محمدحسن گلچین با کد ملی 093832XXXX عضواصلی هییت مدیره ـ سیدجلال الدین میرشفیعی با کد ملی 093853XXXX عضواصلی هییت مدیره ـ محمدذوالجناحی با کد ملی 106254XXXX عضواصلی هییت مدیره ـ خلیل کاملان نجاربا کد ملی 093289XXXX عضواصلی هییت مدیره ـ سیدمجیدفاطمی با کد ملی 522840XXXX عضواصلی هییت مدیره به عنوان اعضای اصلی و محمدظریف حسینیان مهاجرسمنان با کد ملی 093279XXXX عضوعلی البدل هییت مدیره ـ سیدمحمدعلی امامی میبدی با کد ملی 005189XXXX عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. ـ حسین مظلوم خراسانی با کد ملی 093838XXXX بازرس اصلی و محمدکریم امیدوارطهرانی با کد ملی 094033XXXX بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970323XXXX67273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/01/1396 و نامه شماره 113/1/516/1/1914 مورخ 1/3/96 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 41 ماده و 30 تبصره موردتصویب قرارگرفت 2 - نشانی مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس امام خمینی 49 -بلوارامام خمینی (مقابل شرکت مخابرات)پلاک 919 طبقه همکف -کدپستی 917473XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960404XXXX86550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/02/1395 ونامه شماره 123/1/516/2/1914 مورخ 15/2/95 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فااستان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-سیدجلال الدین میرشفیعی کدملی 093853XXXX ومحمدذوالجناحی کدملی 106254XXXX و محمدظریف حسینیان مهاجرسمنان کدملی 093279XXXX ومحمدحسن گلچین کدملی 093832XXXX وخلیل کاملان نجارکدملی 093289XXXX وسیدمحمدعلی امامی میبدی کدملی 005189XXXX وسیدمجیدحسینی فاطمی کدملی 522840XXXX به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره ومحمودگلچین کدملی 093865XXXX وعبدالرسول پاسدار کدملی 094038XXXX به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. بازرس اصلی عبدالرضاامیرشیبانی کدملی 083941XXXX بازرس علی البدل علی اکبرنیزاری کدملی 094028XXXX برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش950331XXXX08989 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/31:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1395 ونامه شماره 123/1/516/2/1914 مورخ 15/2/95 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فااستان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-محمدحسن گلچین به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی 093832XXXX -سیدجلال الدین میرشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کدملی 093853XXXX -سیدمحمدعلی امامی میبدی عضوهیئت مدیره کدملی 005189XXXX –سید مجید حسینی فاطمی عضو هیئت مدیره کد ملی 522840XXXX –محمد ذوالجناحی عضو هیئت مدیره کدملی 106254XXXX -خلیل کاملان نجاربه سمت خزانه دار کدملی 093289XXXX -محمدظریف حسینیان مهاجرسمنان عضوهیئت مدیره کدملی 093279XXXX محسن اشکیل به سمت مدیرعامل کد ملی 093280XXXX انتخاب شدند. کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهداوربادوامضاازسه امضارییس هیئت مدیره -مدیرعامل وخزانه داربامهرموسسه معتبرخواهدبود ش950331XXXX56499 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/22:

به استناد نامه شماره 123/1/516/2/1914 مورخ 4/2/92 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. استان خراسان رضوی و طبق صورتجلسه مجمع عمومی هییت امنا مورخ 27/2/91 ، آقایان محمود گلچین و سید محمدعلی امامی میبدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان محمدحسن گلچین و سید جواد میرشفیعی و اردشیر خیاطزاده و محمد قارونی خرمی و خلیل کاملان نجار و محمدجواد حامدسردار و سید جلال الدین میرشفیعی به سمت اعضای اصلی و آقای محمد ذوالجناحی و علی اکبر نیزاری به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال از مورخ 31/1/92 تا 31/1/94 انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/3/91 آقای محمدحسن گلچین به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید جواد میرشفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل کاملان نجار به سمت خزانه دار و آقای محسن اشکیل (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل موسسه برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خزانه دار با مهر موسسه معتبر میباشد. ش 1661919 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی هییت امنا مورخ 21/2/89 موسسه مزبور واصله به تاریخ 23/1/90 اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 3 فصل و 37 ماده و 20 تبصره تصویب و مدت فعالیت موسسه از تاریخ 23/12/89 الی 23/12/91 تمدید گردید و آقایان محمدحسن گلچین و سید جواد میرشفیعی، اردشیر خیاط زاده، محمد قارونی خرمی، خلیل کاملان نجار، محمدجواد حامدسردار و سید جلال الدین میرشفیعی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان محمد ذوالجناحی و عبدالرسول پاسدار به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقایان محمود گلچین و محمدحسن سنگین به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/2/89 آقای محمدحسن گلچین به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید جواد میرشفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل کاملان نجار به سمت خزانه دار و آقای محسن اشکیل (خارج ازاعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل موسسه برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضای رییس هییت مدیره، مدیرعامل و خزانه دار و مهرموسسه معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی هییت امنا مورخ 26/2/87 موسسه، آقایان سیدجلال الدین میرشفیعی ـ عبدالرسول پاسدار بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محمدجواد حامدسردار ـ سیدجواد میرشفیعی ـ محمد قارونی خرمی ـ خلیل کاملان نجار ـ اردشیر خیاط زاده ـ مهدی مودی ـ محمدحسن گلچین به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان محمد ذوالجناحی ـ سیدمحمدعلی امامی میبدی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ 14/12/87 الی 14/12/89 انتخاب گردیدند. و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/2/87 آقای محمدحسن گلچین به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدجواد میرشفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل کاملان نجار به سمت خزانه دار و آقای محسن اشکیل (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل موسسه برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره ـ مدیرعامل و خزانه دار به همراه مهر موسسه معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به نامه شماره 123/516/2/1914 مورخ 19/11/85 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی مبنی بر تمدید مدت اعتبار موسسه فوق از تاریخ 4/11/85 برای مدت دو سال و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/2/85 آقایان خلیل کاملان نجار و محمدحسن گلچین و سیدجواد میرشفیعی و اردشیر خیاط زاده و محمدجواد حامد سردار و محمد قارونی خرمی و مهدی مودی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و عبدالرسول پاسدار و علی عصار بیلندی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و سیدجلال الدین میرشفیعی و محمود گلچین به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/2/85 آقای محمدحسن گلچین به سمت رییس هییت مدیره و سیدجواد میرشفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خلیل کاملان نجار به سمت خزانه دار و آقای محسن اشکیل خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیر عامل و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره و خزانه دار و مدیر عامل به همراه مهر موسسه معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی