اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2678

شناسه ملی: 14002854210

تاریخ ثبت: 1391/08/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/08/29

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/14:

آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراح برج المان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 2678 و شناسه ملی 140028XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 علی جوادپور به شماره ملی 167269XXXX به عنوان مدیر عامل 1 2 - سپیده محرابی طالش مکاییل به شماره ملی 146544XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 3 - روح الله علی محمدی به شماره ملی 269060XXXX نایب رییس هییت مدیره (خارج ازشرکا)عنوان برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - 2 کلیه اسناد ومدارک واوراق بهادار بانکی وغیر بانکی ونامه های عادی واداری با امضا آقای علی جوادپور به شماره ملی 167269XXXX ( مدیر عامل )به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - علی جوادپوربه شماره ملی 167269XXXX به عنوان رییس هییت مدیره سپیده محرابی طالش مکاییل به شماره ملی 146544XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره روح الله علی محمدی به شماره ملی 269060XXXX (خارج ازشرکا)عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. وکلیه اسناد ومدارک واوراق بهادار بانکی وغیر بانکی ونامه های عادی و اداری با امضا آقای علی جوادپوربه شماره ملی 167269XXXX (رییس)به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961228XXXX25957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره تاتاریخ 10/12/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی جوادپوربه شماره ملی 167269XXXX و سپیده محرابی طالش مکاییل به شماره ملی 146544XXXX (ازبین شرکا)و روح الله علی محمدی به شماره ملی 269060XXXX (خارج ازشرکا) ش 961228XXXX85678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 02/12/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جوادپوربه شماره ملی 167269XXXX و سپیده محرابی طالش مکاییل به شماره ملی 146544XXXX (ازبین شرکا) و روح الله علی محمدی به شماره ملی 269060XXXX (خارج ازشرکا) ش 950225XXXX68938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علی جوادپوربه شماره ملی 167269XXXX به عنوان رییس هییت مدیره سپیده محرابی طالش مکاییل به شماره ملی 146544XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره روح الله علی محمدی به شماره ملی 269060XXXX (خارج ازشرکا) به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. وکلیه اسناد ومدارک واوراق بهادار بانکی وغیربانکی ونامه های عادی واداری با امضا آقای علی جوادپوربه شماره ملی 167269XXXX (رییس) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950225XXXX69436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/12/91 شرکت فوق که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد، تصمیم گرفته شد آقای روح الله علی محمدی (خارج از شرکا) به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شد. ش 1632937 اداره ثبت اسناد نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکت نامه و اساس نامه شرکت فوق که تحت شماره 2678 شناسه ملی 140028XXXX0 مورخ 15/7/91 در این واحد به ثبت رسیده است، جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: عبارت است از طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری کلیه پروژه های عمرانی و معماری از قبیل مجتمع های تفریحی و توریستی ـ اقامتی، مسکونی، اداری، فرهنگی، آموزشی و غیره، و راه سازی شامل راههای اصلی و فرعی، تونل و پلها و عملیات آسفالتی و راهداری و غیره، پیمانکاری پروژه های تاسیساتی گاز و آب و فاضلاب واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره شامل لوله کشی و انشعاب، نصب و راه اندازی و جابجایی کنتور، انجام کلیه پروژه های برق رسانی ساختمانهای مسکونی، صنعتی و فشار قوی و ضعیف شهری و غیره. شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی. 2 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماما"در اختیار مدیرعامل میباشد. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: نوشهر ـ خ هفت تیر 17 ـ کد پستی: 99993 ـ 46516 4 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: علی جوادپور به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ سپیده محرابی طالش میکاییل به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا علی جوادپور (رییس و مدیرعامل) همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. 5 ـ انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت می باشد% اداره ثبت اسناد نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی