اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2818

شناسه ملی: 10860663270

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/31:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/27:

1,250,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/25:

4,300,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/13:

باستناد صورت جلسات هییت مدیره و مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 1/3/92 و 5/4/92 و تاییدیه های شماره 671/35 18/4/92 و 672/35 18/4/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دزفول در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمده: 1 با استعفای 3 نفر و عضو 3 نفر تعداد اعضا و سرمایه شرکت تغییری نکرد. 2 ماده 5 اساسنامه اصلاح شد 3 صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به پایان سال مالی 90 و 91 مورد تصویب قرار گرفت. 4 مهدی بشارتی راد به شماره ملی 200253XXXX و هادی درخشانی فر به شماره ملی 200265XXXX و محمد پناهی راد به شماره ملی 200261XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و رضا فرهی به شماره ملی 200089XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 3 آقای علی محمد بهنام فر به شماره ملی 038382XXXX و امین سجودی فر به شماره ملی 200229XXXX به ترتیب به عنوان بازرسین و علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شدند. 5 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/3/92 هادی درخشانی فر به سمت رییس هییت مدیره محمد پناهی راد به سمت نایب رییس هییت مدیره، مهدی بشارتی راد به سمت منشی هییت مدیره و سپس مهدی بشارتی راد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 13/5/92 تکمیل شد. ش 301040XXXX140637XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/20:

باستناد صورت جلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی و مورخ 31/3/90 و 21/4/90 و تاییدیه شماره 2026/33 30/9/90 اداره تعاون دزفول در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 با استعفای 9 نفر و عضو 13 نفر تعداد اعضا از 40 نفر به 44 نفر و سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به دو میلیون و دویست هزار ریال افزایش یافت 2 امین سجودی به سمت بازرس اصلی و علی محمد بهنام فر به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند 3 صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به پایان سال مالی 89 مورد تصویب قرار گرفت ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 19/10/90 تکمیل شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/89 و تاییدیه شماره 2255/32 19/10/89 که در تاریخ 23/1/90 بدین اداره وصول گردیده اند در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 مدت فعالیت شرکت (ماده پنج اساسنامه)تمدید گردید 2 پیرو آگهی شماره 10082 16/5/89 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/10/89 با استعفای عبدالحسین لایقیان (رییس هییت مدیره) از سمتش موافقت و از آقای فرشید فنایی ( عضو علی البدل)دعوت بعمل آمدند لذا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره بدین شرح است: فرشید فتایی به سمت رییس هییت مدیره وهادی درخشانی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی بشارتی راد به سمت منشی هییت مدیره تعیین وکلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل (مهدی بشارتی راد) و رییس هییت مدیره (فرشید فتایی) و در غیاب رییس با امضا نایب رییس (هادی درخشانی فر) و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 4/2/90 تکمیل شد. رییس ثبت دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/16:

باستناد صورت جلسات هییت مدیره و مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه های 3/2/89 و 26/2/89 تاییدیه های 756/32 6/4/89 و 757/32 6/4/89 اداره تعاون دزفول در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمده: 1 با استعفای 3 نفر و پذیرش 18 نفر عضو جدید تعداد اعضا از 25 نفر به 40 نفر و سرمایه تعاونی از 1250000 ریال به دو میلیون ریال افزایش یافت. 2 با استعفای دسته جمعی هییت مدیره تصویب شد. 3 صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به پایان سال مالی 88 تصویب شد. 4 آقایان مهدی بشارتی راد و عبدالحسین لایقیان و هادی درخشان فر به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای فرشید فتایی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. 5 آقایان منصور امیدیان به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا عزیزپور به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 6 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/2/89 عبدالحسین لایقیان به سمت رییس هییت مدیره، هادی درخشانی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره، مهدی بشارتی راد به سمت منشی هییت مدیره و سپس مهدی بشارتی راد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار بامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس بامضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اسناد عادی و نامه ها بامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 16/5/89 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه های 13/8/88 و 3/10/88 و تاییدیه های شماره 2284/31 ـ 21/11/88 اداره تعاون دزفول که در تاریخ 9/12/88 تکمیل گردیدند در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد 1 ـ با استعفای 61 نفر تعداد اعضا از 86 نفر به 25 نفر و سرمایه تعاونی از مبلغ 4300000 ریال به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال کاهش یافت. 2 ـ صورت های مالی و ترازنامه شرکت منتهی به پایان سال مالی 87 تصویب شد. 3 ـ منصور امیدیان به عنوان بازرس اصلی و هادی درخشانی فر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 ـ پیرو آگهی شماره 36519 ـ 1/9/86 و باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/9/88 با توجه به اتمام مدت تصدی مدیرعامل (مهدی بشارتی راد) مجدداً نامبرده برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین و با استعفای آقای بهزاد رفعت پناه از سمت رییس هییت مدیره موافقت و مقرر شد آقای محمد رضا عزیزپور (عضو علی البدل) جایگزین ایشان شود لذا اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به شرح زیر می باشند: محمد رضا عزیزپور بسمت رییس هییت مدیره عبدالحسین لایقیان بسمت نایب رییس هییت مدیره مهدی بشارتی راد بسمت منشی هییت مدیره و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 9/1/89 تکمیل شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی