اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 329694

شناسه ملی: 10103691319

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران میدان پونک بلوار میرزابابایی خیابان ایران زمین شمالی کوچه بهشت پلاک 34 طبقه 3

کد پستی: 1471784111

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سیدابوالفضل جزایری به شماره ملی 068029XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد نشانی محل تصفیه به آدرس: تهران میدان پونک بلوار میرزابابایی خیابان ایران زمین شمالی کوچه بهشت پلاک 34 طبقه 3 کدپستی 147178XXXX تعیین گردید. پ 941111XXXX67188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرضا نوری زاده به شماره ملی 585987XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید حسین حجازی به شماره ملی 006410XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید ابوالفضل جزایری به شماره ملی 068029XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید ابوالفضل جزایری به شماره ملی 068029XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا هر یک از مدیران همراه با مهر معتبر است. در تاریخ 20/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/4/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1387 به تصویب رسید. 2 آقای کیوان حسین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عسگری به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 5/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید. 2 آقای کیوان حسین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عسگری به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 6/4/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ابوالفضل جزایری و آقای سید حسین حجازی و آقای عبدالرضا نوری زاده تا تاریخ 6/4/1391 . در تاریخ 10/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی