اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 56508

شناسه ملی: 14005983119

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/08/1395 خانم پریسا مهرجو به شماره ملی 174132XXXX بسمت رییس هییت مدیره، آقای علی جمشیدی کاکش به شماره ملی 174071XXXX به سمت مدیرعامل و آقای محمد حسین ذبیح به شماره ملی 181561XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950913XXXX77469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/08/1395 خانم پریسا مهرجو به شماره ملی 174132XXXX آقای علی جمشیدی کاکش به شماره ملی 174071XXXX آقای محمد حسین ذبیح به شماره ملی 181561XXXX بسمت عضو اصلی هییت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم نرگس اصلانی به شماره ملی 112003XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای فرشاد اسدی به شماره ملی 127081XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950913XXXX31679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی