اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/25:

500,512,154 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 25/9/88 موارد ذیل در شرکت اتخاذ تصمیم گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1ـ آقایان شهرام عباس آبادی بعنوان بازرس اصلی و رضا اسفندیاری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2ـ الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه هر شخص حقیقی یا حقوقی بعد از عنوان شرکت ـ اتحادیه اضافه شد و مورد تایید مجمع قرار گرفت. 3 ـ الف ـ تایید کیلویی 10 ریال گندم تحویلی کشاورزان در سال 1384 و افزایش به سهام آنها مورد تصویب مجع قرار گرفت. ب)عضویت شرکت در صندوق تعاون ایران پس از طرح در مجمع مورد تصویب قرار گرفت. 4ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/472/146 ریال به 500/512/154 ریال افزایش یافت. رئیس اداره ثبت کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی