اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 64205

شناسه ملی: 14007508982

تاریخ ثبت: 1397/01/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 9189984394

تاریخ تاسیس: 1397/01/14

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد قاسم آباد بزرگراه آزادی کوچه آزادی 60 -LSB- ش کردنوغانی 4 شاهد 6/83 -RSB- پلاک 27 طبقه دوم واحد 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالفضل طبایی اقدایی با کد ملی 092224XXXX خانم سارا آشفته با کد ملی 094008XXXX آقای عباس آشفته با کد ملی 092234XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 971015XXXX74437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالفضل طبایی اقدایی با کد ملی 092224XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم سارا آشفته با کد ملی 094008XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عباس آشفته با کد ملی 092234XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور رسمی وبانکی و عادی و اداری با امضا مشترک مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود ش 971015XXXX66712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص پاکسازان برتر سرزمین خورشید درتاریخ 14/01/1397 به شماره ثبت 64205 به شناسه ملی 140075XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولیدو توزیع وفروش انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای تولیدی و بازرگانی، صادرات، واردات و افتتاح حساب جهت شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی, پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ قاسم آباد ـ بزرگراه آزادی ـ کوچه آزادی 60 [ش کردنوغانی 4 ـ شاهد 6/83 ] ـ پلاک ـ 27 ـ طبقه دوم ـ واحد 3 کدپستی 918998XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 273 مورخ 08/12/1396 نزد بانک ملت شعبه گوهرشاد با کد 49056 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای عباس آشفته به شماره ملی 092234XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا داوری به شماره ملی 092251XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای پویا شعبانی خور به شماره ملی 092331XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا در امور اداری و مالی کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا آقای عباس آشفته به سمت مدیرعامل یا آقای پویا شعبانی خور به سمت رییس هییت مدیره یا آقای محمدرضا داوری به سمت نایب رییس هییت مدیرهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر آهنیان به شماره ملی 077012XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا افخمی کهربایی به شماره ملی 092361XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970118XXXX86639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی