اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1390

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/02/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (نوبت دوم) مورخه 16/11/82 و هییت مدیره مورخه 18/11/82 شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تبریز ثبت شده به شماره 1390 که طی نامه شماره 48/50 مورخه 8/1/83 اداره کل تعاون به این اداره ارسال گردیده آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن که درسال 1378 بازنگری شده است تصویب و تعداد اعضا تعاونی مسکن 310 نفر ومبلغ سرمایه 000 ‚ 000 ‚ 62 ریال تصویب و آقایان علی باقرپور و اژدر روحی و یداله همتی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای فرمان کرم روان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و آقایان اصغر شب زنده قراملکی به سمت بازرس و محمد بهراد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین، سپس آقای اژدر روحی حاجی خواجه لو به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی باقرپور به سمت مدیر عامل ونایب رییس هییت مدیره و آقای یداله همتی به سمت مشی هییت مدیره انتخاب ومقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا آقای علی باقرپور مدیر عامل و اژدر روحی حاجی خواجه لو رییس هییت مدیره و درغیاب آقای اژدر روحی حاجی خواجه لو به امضا آقای یداله همتی منشی وکلیه اوراق عادی باامضا آقای علی باقرپور مدیر عامل ومهرشرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثب شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی