اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 251692

شناسه ملی: 10102921627

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/20:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/27:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/07:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/01/05:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/30:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 آقای گیوامیر رضوانی به شماره ملی 263073XXXX 2 خانم نسرین بهزادی پونلی به شماره ملی 570966XXXX 3 آقای کاوه امیررضوانی لمر به شماره ملی 263083XXXX و خانم پرستو اسدزاده بداغ به شماره ملی 263147XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مهوش تکلیف به شماره ملی 181798XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ 1748743 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گیو امیررضوانی به شماره ملی 263073XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم نسرین بهزادی پونلی به شماره ملی 570966XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای کاوه امیررضوانی لمر به شماره ملی 263083XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1748745 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/91 شرکت مزبور که در تاریخ 5/3/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 19/12/90 به تصویب رسید. پرستو اسدزاده بداغ به ک م 263147XXXX به سمت بازرس اصلی و مهوش تکلیف به ک م 181798XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 1662423 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 12/11/90 واصل گردیده نسرین بهزادی پونلی به شماره ملی 570966XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کاوه امیر رضوانی به شماره ملی 263083XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و گیو امیررضوانی به شماره ملی 263073381 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/10:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/90 کلیه سهام بانام شرکت به بی نام تبدیل و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به 000/200 سهم بی نام 000/100 ریالی که تماما پرداخت شده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/5/90 کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال به منقسم به 000/200 سهم بانام 000/100 ریالی که تماما پرداخت شده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/3/1390 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به 000/200 سهم 000/100 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 25/3/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: پرستو اسدزاده به کد ملی 263147XXXX به سمت بازرس اصلی و مهوش تکلیف به کد ملی 181798XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/22:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/100 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 22/1/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 27/5/88 شرکت مزبور که در تاریخ 9/9/88 واصل گردید: کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به 000/2 سهم 000/100 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کاوه امیررضوانی و گیو امیررضوانی و نسرین بهزادی پونلی. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/5/88 نسرین بهزادی پونلی به سمت رییس هییت مدیره، کاوه امیررضوانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، گیو امیررضوانی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 7/5/88 شرکت مزبور که در تاریخ 20/8/88 واصل گردید: پرستو اسدزاده بداغ به سمت بازرس اصلی و مهوش تکلیف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام تبدیل گردید. در نتیجه سرمایه شرکت 000/000/200 ریال منقسم به 2000 سهم بی نام 000/100 ریالی می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/1/87 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه سهام بی نام شرکت تبدیل به سهام بانام گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به 2000 سهم بانام 000/100 ریالی که تماما پرداخت شده می باشد. خانم پرستو اسدزاده بداغ به سمت بازرس اصلی و مهوش تکلیف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 30/11/86 شرکت مزبور که در تاریخ 4/12/86 واصل گردید.خانم پرستو اسدزاده بداغ به سمت بازرس اصلی و خانم مهوش تکلیف به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سورنا امیر رضوانی لمر خانم نسرین بهزادی پونلی گیوامیر رضوانی ضمنا تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد کلیه سهام با نام شرکت به سهام بی نام صادر گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به 2000 سهم بی نام 000/100 ریالی تمام پرداخت شده می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/86 خانم نسرین بهزادی به سمت رییس هییت مدیره و گیوامیر رضوانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سورنا امیر رضوانی لمر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی