اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/06/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/12:

خلاصه اساسنامه و اظهارات شرکت: عمرانی سبز گستر نظم رومشگان ( سهامی خاص) در تاریخ 12/6/88 تحت شماره 836 در اداره ثبت شهرستان کوهدشت به ثبت رسید و از همین تاریخ از لحاظ ثبت تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: 1 عمران و عمران آب و ابنیه 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان لرستان شهرستان کوهدشت بخش رومشگان شهر چغابل 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهام بی نام ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال طی فیش واریزی به شماره حساب جاری 357189XXXX نزد بانک کشاورزی رومشگان واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 میزان سهم الشرکه با سهم شرکا در شرکت: تعداد سهام شرکت یکصد سهم بی نام ده هزار ریالی می باشد که 1 آقای روح اله حسین پور داری 99 سهم 2 خانم زهرا عباسی امرایی دارای 5/0 سهم 3 آقای مختار عباسی امرایی دارای 5/0 سهم شرکت می باشند. 6 اولین مدیران ودارندگان حق امضا: خانم زهراعباسی امرایی رییس هییت مدیره فرزند ولی به شماره شناسنامه 311 ت ت 1367 صادره از رومشگان به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مختار عباسی امرایی فرزند ولی به شماره ش ش 1486 ت ت 1358 صادره از کوهدشت به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای روح اله حسین پور فرزند سلیمان به شماره ش ش 5 ت ت 1364 صادره از کوهدشت که از هر حیث واجد شرایط بود به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت 2 سال انتخاب گردید که مقررات کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و غیربانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای منفرد ( مدیر عامل شرکت) و همچنین سایر برنامه های عادی با امضای منفرد مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب شدند. 8 کلیه اعضای هییت مدیره به آقای روح اله حسین پور به عنوان مدیر عامل شرکت (احدی از سهامداران شرکت) وکالت می دهند که نسبت به ثبت و تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر شرکتها اقدام نماید. 9 بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: آقای محمد کولیوند فرزند میرزا به شماره ش ش 419005XXXX تاریخ تولد 1368 صادره از کوهدشت به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی