اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 182

شناسه ملی: 14000269400

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

آدرس: در شهرستان نایین ، بخش مرکزی ، دهستان بهارستان ، روستا نیستانک ، خیابان ولیعصر ، خیابان گلستان دوم ، پلاک 117 ، طبقه همکف

کد پستی: 8396116211

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: داود افشاری دارای کد ملی 124995XXXX به عنوان مدیر عامل خارج از هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره به تاریخ 27/04/1399 انتخاب نمودند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبر است. ش 990209XXXX14485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 ترازنامه در تاریخ 29/12/1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 140002XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101035XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای چاپ آگهیهای سال مالی 1398 شرکت انتخاب گردید. ش 980631XXXX80631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان نایین، بخش مرکزی، دهستان بهارستان، روستا نیستانک، خیابان ولیعصر، خیابان گلستان دوم، پلاک 117 ، طبقه همکف کدپستی 839611XXXX تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد ش 980210XXXX67907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی امجدتراز(حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سال مالی 1397 شرکت انتخاب گردید. ش 971022XXXX41177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین شیخی به کد ملی 124959XXXX و کمال الدین اقبالی قهیازی به کد ملی 005244XXXX و رضا کیانی نیستانک به کد ملی 124954XXXX و خسرو نادر افشاری به کد ملی 124935XXXX و علی جواهری به کد ملی 124980XXXX به عنوان اعضای اصلی و حسن شفیعی نیستانک به کد ملی 124973XXXX و ناصر رحیمی به کد ملی 004280XXXX به نمایندگی از صنایع ایجاد رزمیاران به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند- ش 971022XXXX76587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین شیخی به کد ملی 124959XXXX به سمت رییس هییت مدیره،و رضا کیانی نیستانک به کد ملی 124954XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخسرونادر افشاریبه کد ملی 124935XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و کمال الدین اقبالی قهیازی به کد ملی 005244XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علی جواهری به کد ملی 124980XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 971022XXXX87500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سال مالی 1396 شرکت انتخاب گردید. ش 960628XXXX09992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسین شیخی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد تقی کیانی نیستانک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خسرونادر افشاری نیستانک به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حسن شفیعی نیستانک به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا شیخی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 950826XXXX47748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شیخی به شماره ملی 124966XXXX ، آقای حسین شیخی به شماره ملی 124959XXXX ، آقای خسرو نادر افشاری به شماره ملی 124935XXXX ، آقای محمدتقی کیانی نیستانک به شماره ملی 124963XXXX و آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی 124973XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای ابوالفضل کیانی نیستانک به شماره ملی 443256XXXX و آقای علی اکبر شیخی به شماره ملی 124964XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950725XXXX18884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سال مالی 1395 شرکت انتخاب گردید. ش 950725XXXX71368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سال مالی 1394 شرکت انتخاب گردید. ش 940728XXXX86963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/11:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 19/4/93 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده همان تاریخ و صورت جلسه هییت مدیره همان تاریخ و دیگر ضمایم همگی واصله در مورخ 21/5/93 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده: 1 ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به 29/12/92 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) شماره ثبت 612 شناسه ملی 102601XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین واحدی شماره ملی 3 ـ 540981792 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه آنان به هییت مدیره تفویض گردید. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ـ آقایان حسین شیخی شماره ملی 124959XXXX و حسن شفیعی نیستانک شماره ملی 5 ـ 973421 ـ 124 و محمد تقی کیانی نیستانک شماره ملی 9631068 ـ 124 و خسرو نادر افشاری شماره ملی 6 ـ 935646 ـ 124 و رضا شیخی شماره ملی 4 ـ 966395 ـ 124 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب که حسین شیخی رییس هییت مدیره و محمد تقی کیانی نیستانک نایب رییس هییت مدیره و خسرو نادر افشاری به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب همچنین ابوالفضل کیانی شماره ملی 9 ـ 443256162 و علی اکبر شیخی شماره ملی 9649803 ـ 124 به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ مراتب مورخه 14/8/93 ثبت دفتر تغییرات گردید. ش 1892632 کفیل ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 01/05/92 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/92 و دیگر ضمایم همگی واصله در مورخه 24/06/92 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد: الف هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: 1 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت آنان 3 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات 4 اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن 5 تعیین میزان استهلاک های دارایی ها طبق قوانین و مقررات جاری 6 افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی 7 صدور و تایید و قبول هرگونه ضمانتنامه یا تعهدنامه 8 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری مربوط به شرکت ب ماده 40 اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: تعداد سهام وثیقه مدیران از تعداد ده هزار سهم به یک سهم کاهش یافت و بقیه مفاد ماده مزبور به قوت خود باقی می باشد. ماده 40 اصلاحی اساسنامه وثیقه مدیران از تعداد ده هزار سهم به یک سهم کاهش یافت و بقیه مفاد ماده مذکور به قوت خود باقی می باشد. ج ماده 56 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : از ابتدای تاسیس شرکت سال مالی از اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفندماه همان سال می باشد. ماده 56 اصلاحی اساسنامه: از ابتدای تاسیس شرکت, سال مالی از اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفندماه همان سال می باشد. مراتب در مورخه 1/8/92 ثبت دفتر تغییرات گردید. ش 1725027 ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 26/4/92 و دیگر ضمایم واصله در مورخه 26/5/92 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. 1 ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1392 انتخاب گردیده اند. 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه 1/7/92 ثبت دفتر تغییرات گردید. ش 1710677 ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/91 و صورتجلسه هییت مدیره مورخه همان روز واصله در مورخه 03/05/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد: 1 ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/90 مورد تصویب قرار گرفت. 2 با رعایت مفاد ماده 147 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردید. 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های سال 1391 شرکت تعیین گردید. 4 آقایان محمدتقی کیانی نیستانک، حسن شفیعی نیستانک، رضا شیخی، حسین شیخی و خسرو نادرافشاری به عنوان اعضای اصلی و آقایان ابوالفضل کیانی نیستانک و علی اکبر شیخی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند؛ که آقای حسین شیخی به سمت رییس هییت مدیره و محمدتقی کیانی نیستانک به سمت نایب رییس هییت مدیره و خسرو نادرافشاری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب در مورخه 8/7/91 ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/6/82 بعلت فوت مرحوم علی دهقان عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد حسین اکبری عضو علی البدل هییت مدیره به عنوان عضو اصلی هییت مدیره انتخاب گردید. رییس ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی