اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20999

شناسه ملی: 10380364973

تاریخ ثبت: 1383/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/02/10

آدرس: مشهد ، خیابان احمدآباد ، بخارایی 4 ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود یزدانی ممرآبادی به کد ملی 090124XXXX به عنوان رییس هییت مدیره وآقای هادی علیدوست به کد ملی 091935XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای مصطفی جوانخواه گل خطمی به کد ملی 094639XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسن ایوبی به کد ملی 094084XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیده اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940729XXXX93329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی جوانخواه گل خطمی به کد ملی 094639XXXX وآقای محمد حسن ایوبی به کد ملی 094084XXXX وآقای هادی علیدوست به کد ملی 091935XXXX وآقای مسعود یزدانی ممرآبادی به کد ملی 090124XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم اکرم اصلی به کد ملی 093878XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی حمانی به کد ملی 093217XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940729XXXX44807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/8/91 شرکت مزبور، تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/91 ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت، خانم اکرم اصلی و آقای مصطفی حمانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان محمد حسن ایوبی و ابوالفضل جوانخواه گل خطمی و هادی علیدوست خیبری و مسعود یزدانی ممرآبادی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/8/91 آقای مسعود یزدانی ممرآبادی بسمت رییس هییت مدیره و آقای هادی علیدوست خیبری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسن ایوبی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/3/91 شرکت مزبور، تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 4/3/91 ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، خانم اکرم اصلی و آقای مصطفی حمانی به ترتیب به به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان محمد حسن ایوبی و مصطفی سلامتی و مجتبی حمانی و مسعود یزدانی و ابوالفضل جوان خواه گل خطمی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/3/91 آقای مجتبی حمانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی سلامتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسن ایوبی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 10/2/83 تحت شماره 20999 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در کشت و تهیه و توزیع زعفران، خرید و فروش و بازاریابی و صادرات و تهیه و توزیع در داخل کشور و فعالیت در کلیه امور بازرگانی مرتبط با موضوع فوق و غیر آن و صادرات و واردات کالا و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و دریافت وام و تسهیلات بانکی (ریالی ـ ارزی) از بانکهای داخل و خارج و شرکت در مزایده های و مناقصه های دولتی و غیردولتی و ترخیص کالا در تمام گمرکات کشور. 2 ـ موسسین شرکت: ابوالفضل جوان خواه گلخطمی و کاظم رضایی یزدی نژاد و مجتبی عباس نژاد. 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد، خیابان احمدآباد، بخارایی 4 ، پلاک 14 . 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی با نام که مبلغ کل سرمایه آن طی گواهی شماره 10 مورخه 20/1/83 بانک کشاورزی شعبه خیابان امام رضا پرداخت گردیده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان مجتبی عباس نژاد و ابوالفضل جوان خواه گل خطمی و کاظم رضایی یزدی نژاد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای مجتبی عباس نژاد بسمت رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل جوان خواه گل خطمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل جوان خواه گل خطمی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای هاشم عطایی بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی تقویان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی