اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16083

شناسه ملی: 10260370225

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 42 نفر

کد پستی: 8163643553

آدرس: و

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/28:

930,765,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای احمد ناظمی به شماره ملی 565951XXXX و آقای صفرعلی حیدری با کد ملی 115906XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ تراز مالی سالهای 92 و 93 و 94 شرکت به تصویب رسید ـ روزنامه کثیر الانتشار کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970118XXXX64760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای نعمت اله بندری کد ملی 197181XXXX و آقای عباسعلی برکات جزی به کد ملی 511044XXXX و آقای خداکرم کیانی مهر کد ملی 181879XXXX و آقای احمد قدیری خورزوقی کد ملی 511048XXXX و آقای سید مصطفی طلاکش با کد ملی 128458XXXX و آقای جواد قربانی کد ملی 468908XXXX و آقای فتح اله جلالی کوشکی کد ملی 114201XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای سید مرتضی میرحسینی کد ملی 511051XXXX و آقای مرتضی رضایی حاجی آبادی کد ملی 511046XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.آقای احمد ناظمی کد ملی 565951XXXX و آقای ابراهیم دادخواه کد ملی 549933XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950816XXXX51282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عباسعلی برکات کد ملی 511044XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای خداکرم کیانی مهر کد ملی 181879XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای جواد قربانی کد ملی 468908XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای نعمت اله بندری کد ملی 197181XXXX ،آقای احمد قدیری خورزوقی کد ملی 511048XXXX و آقای سید مصطفی طلاکش با کد ملی 128458XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت لا امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 950816XXXX11518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/29:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ احمد عباسی دینانی بشماره ملی 114207XXXX و آقای خسرو داوودی بنی بشماره ملی 181875XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ تراز مالی سال 1391 بتصویب رسید. ش 101500XXXX114733XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/22:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/8/1391 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شکراله رستم زاده با کد ملی 114142XXXX و کدپستی 816364XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ابراهیم دادخواه با کد ملی 549933XXXX و کدپستی 831866XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد ناظمی کد ملی 565951XXXX و کدپستی 815476XXXX به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره و منیژه اخلاقی کد ملی 203006XXXX و کدپستی 831465XXXX و خدا کرم کیانی مهر کد ملی 181879XXXX و کدپستی 831375XXXX و عباسعلی برکات جزی کد ملی 511044XXXX و کدپستی 831464XXXX و نعمت اله بندری کد ملی 197181XXXX و کدپستی 831476XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسینعلی عرب کد ملی 511049XXXX و کدپستی 834513XXXX و مسیب نوروزی خرزوقی کد ملی 511045XXXX و کدپستی 834513XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد احمد عباسی دینانی با کد ملی 114207XXXX و کدپستی 843193XXXX و خسرو داودی بنی با کد ملی 181875XXXX و کدپستی 831495XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 22/8/91 تکمیل شد. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 30 و 17/3/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان مجتبی هاشمی بشماره ملی 621962XXXX و کدپستی 831974XXXX و جمشید روحی بشماره ملی 128900XXXX و کدپستی 831487XXXX و پیمان شکرزاده بشماره ملی 519785XXXX و کدپستی 831365XXXX و ابراهیم ترکستانی اهوازی بشماره ملی 181871XXXX و کدپستی 831494XXXX و مهدی ناظمی بشماره ملی 129048XXXX و کدپستی 815476XXXX و محمد رفیع منزلت بشماره ملی 128568XXXX و کدپستی 813879XXXX و خانم صدیقه یزدانی بشماره ملی 128446XXXX و کدپستی 831475XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان ابراهیم دادخواه بشماره ملی 549933XXXX و کدپستی 831866XXXX و محمد علی شجاعی بشماره ملی 575928XXXX و کدپستی 831373XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان حسابرس قانونی شرکت تعیین گردید و آقایان احمد عباسی دینانی بشماره ملی 114207XXXX و کدپستی 843193XXXX و خسرو داودی بنی بشماره ملی 181875XXXX و کدپستی 831495XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای محمد رفیع منزلت را بسمت رییس هییت مدیره، خانم صدیقه یزدانی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پیمان شکرزاده را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً هییت مدیره کلیه اختیارات خود را در زمینه امضا قراردادها و مناقصات و قراردادهای تعهدآور و نامه های اداری شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 ـ تراز مالی سال 1388 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 19/7/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/3/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/240/444 ریال به 000/765/930 ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین نحو اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ 000/765/930 ریال است که به 186153 سهم 5000 ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما به صورت نقد پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 23/4/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 30 و 29/4/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - آقایان مجتبی هاشمی و جمشید روحی، محمد تقی شجاعی ابراهیم دادخواه، مهدی ناظمی و محمد رفیع منزلت و خانم صدیقه یزدانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم منیژه اخلاقی و آقای رستم جهانگیری به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای احمد عباسی و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای محمد رفیع منزلت را به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد تقی شجاعی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پیمان شکرزاده خارج از اعضا هییت مدیره را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه خبررسان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/6/87 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 6 و 8/6/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است 1 - مهدی ناظمی- منیژه اخلاقی- محمد رفیع منزلت- ولی الله هاشمی- محمد تقی شجاعی- علیرضا جباری- صدیقه یزدانی به سمت اعضا اصلی و ذیلاب عالی- خلیل مسعودی فر اعضا علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و علی صالحی و ابراهیم دادخواه به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای بقیه مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره از بین خود محمد رفیع منزلت را به سمت رییس هییت مدیره محمد تقی شجاعی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و داودمی آبادی خارج از اعضا را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است تراز سالهای مالی 83 و 84 بعد از گزارش هییت مدیره و بازرس تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/24:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 24/12/84 و 13/2/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - آقایان شکراله رستم زاده، فرزاد میراحمدی، خلیل مسعودی فرد، علی عبدلی، بهروز لطفی، احمد ناظمی، جمشید روحی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای محمد محزونیه به سمت بازرس اصلی و آقایان علی صالحی و محسن قاسمی به سمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای خلیل مسعودی فرد به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرزاد میراحمدی به سمت نایب رییس و آقای جمشید روحی به سمت مدیر عامل و آقای بهروز لطفی به سمت منشی هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت دفاتر در تاریخ 24/2/85 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 31/5/83 و 16/1/84 تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است 1 - آقای مهدی ناظمی بسمت بازرس اصلی و علیرضا جباری بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 شرکت پس از گزارش به مجمع به تصویب رسید آقای احمد ناظمی از سمت مدیرعامل مستعفی گردید و آقای ابراهیم دادخواه خارج از اعضا بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی