اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1104

شناسه ملی: 10200063974

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 46 نفر

آدرس: و آقای الیاس فتح الهی به کد ملی 1600058396 و

کد پستی: 5166783966

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/08/1398 و مجوز شماره 79745 مورخ 24/10/98 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی(تراز و بیلان) شرکت تعاونی در سال 1397 تصویب گردید. فرامرز عزیز زاده کردلر به کد ملی 519788XXXX بهروز قلی نژاد با کد ملی 160093XXXX اسماعیل سلمانپور با کد ملی 160224XXXX احمد اسداللهی وردین به کد ملی 150208XXXX کریم خاتم آبرومندی به کد ملی 137365XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای سه سال انتخاب شدند. همایون جمشیدیان با کد ملی 297170XXXX احد مهرپرور با کد ملی 137887XXXX قباد نیازمند با کد ملی 373188XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش 981130XXXX37189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/08/1398 و مجوز شماره 79745 مورخ 24/10/98 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اسدالهی وردین با کد ملی 150208XXXX به سمت رییس هییت مدیره فرامرز عزیز زاده با کد ملی 519788XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره بهروز قلی نژاد با کد ملی 160093XXXX به سمت منشی هییت مدیره اسماعیل سلمانپور با کد ملی 160224XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره کریم خاتم آبرومند با کد ملی 137365XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره مهدی خاندار شاه آباد با کد ملی 137891XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور بانکی و قراردادها و... پس از تصویب هییت مدیره با امضای مهدی خاندار شاه آباد با کد ملی 137891XXXX با سمت مدیر عامل خارج از اعضای هییت مدیره و احمد اسدالهی وردین با کد ملی 150208XXXX با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای فرامرز عزیز زاده با کد ملی 519788XXXX با سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی مکاتبات شرکت با امضای مهدی خاندار شاه آباد با کد ملی 137891XXXX با سمت مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 981130XXXX41102 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1397 و مجوز شماره 82126 مورخ 19/10/1397 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با استعفای آقای جعفر آسیابان از هییت مدیره ، موافقت شد و در نتیجه ؛ آقای احمد اسداللهی وردین به کد ملی 150208XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای همایون جمشیدیان به کد ملی 297170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قباد نیازمند به کد ملی 373188XXXX منشی هییت مدیره و آقای احد مهرپرور به کد ملی 137887XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز قلی نژاد به کد ملی 160093XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی خاندارشاه آباد به کد ملی 137891XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت ماموریت باقی مانده هییت مدیره تا تاریخ 27/6/98 تعیین شدند. طبق مقررات اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا: 1 -مهدی خاندارشاه آباد مدیرعامل 2 -آقای احمد اسداللهی با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب احمد اسداللهی با امضای آقای همایون جمشدیان با سمت سمت نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای آقای مهدی خاندارشاه آباد با سمت مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 971104XXXX72619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/08/1397 و مجوز شماره 76830 مورخ 03/10/97 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی(تراز و بیلان)شرکت تعاونی در سالهای 1395 و 1396 تصویب گردید. فرامرز عزیز زاده به کد ملی 519788XXXX و غلامرضا محمودی به کد ملی 160235XXXX و محمد حسن شمس القرایی به کد ملی 137362XXXX به عنوان بازرسان اصلی و سیدعلی محبی عبادی به کد ملی 137631XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت انتشار آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش 971010XXXX49871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 و برابر مجوز شماره 98135 مورخ 21/12/1396 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهلت فعالیت تعاونی مسکن طبق موافقت اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اذربایجان شرقی برابر مجوز شماره 69238 فعالیت شرکت تا تاریخ 24/12/99 تمدید گردید. ش 961228XXXX69752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1396 و برابر مجوز شماره 59613 مورخ 01/08/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اسداللهی وردین به کد ملی 150208XXXX به سمت رییس هییت مدیره همایون جمشیدیان به کد ملی 297170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره جعفر آسیابان بارنج به کد ملی 137444XXXX منشی هییت مدیره احد مهرپروربه کد ملی 137887XXXX به سمت عضو هییت مدیره بهروز قلی نژاد به کد ملی 160093XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین شدند. مهدی خاندارشاه آباد به کد ملی 137891XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت باقیمانده هییت مدیره (تا تاریخ 27/06/1398 )تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا مهدی خاندارشاه آباد مدیرعامل و احمد اسدالهی با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب احمد اسدالهی با امضای همایون جمشیدیان با سمت نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مهدی خاندار با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 960809XXXX01447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/06/1395 و برابر مجوز شماره 61629 مورخ 22/07/1395 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی از سال 1391 لغایت 1394 تصویب شد.احمد اسدالهی به شماره ملی 150208XXXX بهروز قلی نژاد به شماره ملی 160093XXXX احد مهرپرور به شماره ملی 137887XXXX همایون جمشیدیان به شماره ملی 297170XXXX جعفر آسیابان بارنجی به شماره ملی 137444XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و قباد نیازمند به شماره ملی 373188XXXX محمد حسین شایان راد به شماره ملی 137366XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند .فرامرز عزیز زاده به شماره ملی 519788XXXX علی فرهنگی به شماره ملی 171894XXXX سید علی محبی عبادی به شماره ملی 137631XXXX به عنوان بازرسان اصلی محمد حسن شمس القرایی به شماره ملی 137362XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950906XXXX52949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1395 و برابر مجوز شماره 61629 مورخ 22/07/1395 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اسدالهی وردین به شماره ملی 150208XXXX به سمت رییس هییت مدیره همایون جمشیدیان به شماره ملی 297170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره جعفر آسیابان بارنج به شماره ملی 137444XXXX3 به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند.عیسی ذریه حبیب (خارج از هییت مدیره ) به شماره ملی 137702XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت قانونی تعیین شدند. مقرر و مصوب گردید کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضای عیسی ذریه حبیب مدیر عامل و احمد اسدالهی با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای همایون جمشیدیان با سمت نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای عیسی ذریه حبیب با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 950906XXXX84811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1394 و برابر مجوز شماره 14263 مورخ 23/02/1395 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: تبریز ـ جاده سنتو ـ بلوار کارگر ـ بلوک 160 ـ همکف ساختمان پایگاه مرکز بهداشتی شهرک امام ـ کدپستی 518491XXXX تغییرو انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اساسنامه قبلی لغو و اساسنامه جدید با 78 ماده و 62 تبصره تصویب شد. مهلت فعالیت شرکت تا تاریخ 24/12/1396 تمدید گردید. ش 950426XXXX05219 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1393 و برابر مجوز شماره 4076 مورخه 24/01/1394 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن شمس القرایی به کد ملی 137362XXXX علی فرهنگی به کد ملی 171894XXXX سیدعلی محبی عبادی به کد ملی 137631XXXX به عنوان بازرس اصلی مردعلی پور باقر علویق به کد ملی 567917XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940524XXXX91624 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/04:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده مورخه 26/06/1392 که طی تاییدیه شماره 78229 20/09/92 اداره کل تعاون استان در مورخه 28/09/92 به این اداره واصل گردیده: بیلان و حساب سود و زیان 91 تصویب، مدت فعالیت شرکت از تاریخ 26/06/92 تا تاریخ 26/06/94 به مدت دو سال تمدید شد و آقای محمد حسن شمس الغرایی به کد ملی 137362XXXX و کدپستی 516678XXXX آقای علی فرهنگی به کد ملی 171894XXXX و کدپستی 516771XXXX آقای سید علی محبی به کد ملی 137631XXXX و کدپستی 516399XXXX به عنوان بازرسین اصلی و آقای الیاس فتح الهی به کد ملی 160005XXXX و کدپستی 557183XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت قانونی انتخاب گردیدند. ش 001010XXXX116433XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/09:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/10/91 و 16/11/91 که در تاریخ 5/12/91 به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی و تراز و بیلان شرکت تعاونی از سال 89 و 90 تصویب شد و آقای قباد نیازمند کد ملی 373188XXXX کدپستی 516763XXXX آقای احمد اسدالهی کد ملی 150208XXXX کدپستی 516833XXXX آقای احد مهر پرور کد ملی 137887XXXX کدپستی 517488XXXX آقای محمد حسین شایان راد کد ملی 137366XXXX کدپستی 517865XXXX آقای همایون جمشیدیان کد ملی 297170XXXX کدپستی 513898XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای رضا محسنی فر کد ملی 137976XXXX کدپستی 514761XXXX آقای محمد علی کوکبی کد ملی 137538XXXX کدپستی 536911XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال تمام انتخاب شدند و آقای مردعلی پورباقر علویق کد ملی 567917XXXX کدپستی 514761XXXX آقای جعفر آسیابان کد ملی 137444XXXX کدپستی 517571XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مهلت قانونی انتخاب و روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید سپس آقای همایون جمشیدیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای قباد نیازمند به سمت نایب رییس هییت مدیره و احد مهر پرور به سمت منشی هییت مدیره و آقای احمد اسدالهی به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره بامضا نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی بامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 001010XXXX115483XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/5/91 که طی تاییدیه شماره 80620 7/9/91 اداره کل تعاون استان به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت در 78 ماده و 58 تبصره بتصویب رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/25:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق مورخ 22/5/90 که طی تاییدیه شماره 8327 14/7/90 اداره کل تعاون استان به این اداره واصل گردیده: مدت فعالیت شرکت بمدت 2 سال تمدید و آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس تبریز آخر خیابان اشرفی لاله اول سربالایی اتوبان پلاک 10 تغییر یافت. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/12:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/7/89 شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره 1104 شناسه ملی 102000XXXX4 که طی تاییدیه شماره 25/7/89 11003 از اداره کل تعاون استان به این اداره واصل گردیده با استعفای آقای محمد حسین شایان راد موافقت گردید سپس آقای قباد نیازمند به کد ملی 373188XXXX و کدپستی 516763XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای نوروز جدیری کد ملی 171817XXXX و کدپستی 516967XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احد مهرپرور کد ملی 137887XXXX و کدپستی 517465XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای ایرج پناهی کد ملی 519784XXXX کدپستی 516781XXXX به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای باقیمانده مدت هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/20:

برابر صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 30/4/88 و هییت مدیره مورخ 12/5/88 شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره 1104 و شناسه ملی 102000XXXX4 که طی تاییدیه شماره 11433 6/7/88 از اداره کل تعاون استان به این اداره ارسال گردیده آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید تبریز خیابان طالقانی جنوبی کوچه آذربایجان پلاک 699 تغییر و اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید در 52 ماده و 33 تبصره تصویب و آقایان قباد نیازمند، نوروز جدیری و خانم جمیله جعفریان اصل، احدمهرپرور، محمدحسین شایان راد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان علیرضا فیضی و نصراله تقوی نژاد به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم هییت مدیره به مدت سه سال و آقایان غلامرضا محمودی، علی جبارزاده، همایون جمشیدیان به عنوان بازرسان اصلی و آقای احمد اسدالهی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهدآزادی به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه علی البدل برای درج آگهی های شرکت تعیین، سپس آقای قباد نیازمند به سمت رییس هییت مدیره و آقای نوروز جدیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احد مهرپرور به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمدحسین شایان راد به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/01/21:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 14/12/85 شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره 1104 که برابر نامه شماره 14700/5619/10/86 اداره کل تعاون ارسال و در تاریخ 17/11/86 به این اداره تحویل گردیده مدت فعالیت شرکت برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 9/12/85 و هییت مدیره مورخه 20/7/85 شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره 1104 که در تاریخ 27/8/86 به این اداره تحویل گردیده آقایان علی برزگری و اصغر شاکری و حمید خرم نیا به عنوان بازرس اصلی و صمد سبحانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه امین به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب سپس حق امضا به شرح زیر اصلاح گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور پس از تصویب هییت مدیره، رحیمه اقدسی و قباد نیازمند و در غیاب قباد نیازمند با امضای احمد مهرپور و کلیه اوراق عادی با امضای جمیله جعفریان و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/27:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/5/85 شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره 1104 آقای علیرضا فیضی از مدیر عامل ی شرکت عزل و سپس آقای قباد نیازمند به سمت رییس هییت مدیره و خانم جمیله جعفریان اصل به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رحیمه اقدسی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/22:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره 1104 آقای عین اله محمدی از سمت مدیر عامل ی شرکت استعفا آقای احمد اسداللهی با حفظ سمت نایب رییس به سمت مدیر عامل انتخاب و حق امضا با امضا ثابت مدیر عامل توام با امضا آقای ابوالفضل فلاح رییس هییت مدیره و در غیاب وی با آقای فیض اله دهقان منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/10:

برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 14 و 20/5/81 شرکت تعاونی مسکن بهداشت و درمان تبریز ثبت شده به شماره ( 1104 ) که برابرنامه شماره 2415/24 - 7/3/82 اداره کل تعاون ارسال گردیده بیلان سال هشتاد تصویب و آقایان عین اله دهقان و خانم طاهره کلاهدوزمحمدی به عنوان اعضا اصلی و محمدحسن شمس القرایی و قباد نیازمند به ترتیب به عنوان عضو علی البدل همگی برای مدت سه سال و علی اکبر سیفاری وفایی و کاظم قربانی فرخزاد و علی عظیمی به عنوان بازرس اصلی و یعقوب جعفرزاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند سپس آقایان ابوالفضل فلاح به عنوان رییس هییت مدیره و احمد اسدالهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و فیض اله دهقان به عنوان منشی هییت مدیره و عین اله محمدی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا عین اله محمدی ( مدیر عامل ) و ابوالفضل فلاح (رییس هییت مدیره ) و درغیاب ابوالفضل فلاح با امضا احمد اسدالهی (نایب رییس) و کلیه اوراق عادی با امضا عین اله محمدی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد و بعدا طی صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/5/81 آقای عین اله محمدی از عضو اصلی استعفا و آقای محمدحسن شمس القرایی عضو علی البدل ب عضو اصلی ارتقا یافت. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی