اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13786

شناسه ملی: 10530261226

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 7189865193

آدرس: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز محله استقلال خیابان تلاش کوچه 1 پلاک 131 طبقه زیر زمین

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر امیه تیموری به شماره ملی 229371XXXX و آقای ایوب حیدری به شماره ملی 239143XXXX و ساسان تیموری به شماره ملی 349022XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 ـ خانم طیبه تیموری فر به شماره ملی 237077XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم تیموری فر به شماره ملی 237258XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970513XXXX99591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای امیر امیه تیموری به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای ساسان تیموری به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ایوب حیدری به سمت عضو هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وتعهدآور وبانکی از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها وسایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 970513XXXX21220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ محله استقلال ـ خیابان تلاش ـ کوچه 1 ـ پلاک 131 ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی 718986XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970513XXXX47291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: امیرامیه تیموری و شهلا رستم پور و ایوب حیدری برای مدت دو سال انتخاب شدند. طیبه تیموری فر به سمت بازرس اصلی و مریم تیموری فر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نیم نگاه جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد ش 960306XXXX64146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرامیه تیموری به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره شهلا رستم پور به سمت نایب رییس هییت مدیره ایوب حیدری به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وتعهدآور وبانکی و قرار دادها وسایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 960306XXXX03768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در واحدثبتی شیراز به آدرس جدید شیراز شهرک استقلال خیابان دانش کوچه 6 پلاک 125 کدپستی 718986XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940320XXXX16384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شهلا رستم پور و آقای ایوب حیدری و آقای امیر امیه تیموری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 ـ خانم طیبه تیموری فر به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم تیموری فر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940130XXXX77488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضاهییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: امیر امیه تیموری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل شهلا رستم پور به سمت نایب رییس هییت مدیره ایوب حیدری به سمت عضو هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وتعهد اور وبانکی مدیر عامل سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است ش 940130XXXX17433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی