اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 640

شناسه ملی: 10720084730

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/08/1396 و تاییدیه شماره 5196 مورخه 8/9/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 صورتهای مالی سال 95 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 2 علی بیرقی به شماره ملی 137901XXXX به سمت بازرس اصلی و سید غلامعباس خشکنابی به شماره ملی 283070XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش 961212XXXX56439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1396 و تاییدیه شماره 5196 مورخه 8/9/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موارد ذیل به موضوع شرکت افزوده شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: برگزاری دوره های آموزشی برای کلاسهای مرتبط با فعالیتهای گردشگری و فعالیت مدرسه طبیعت وارش در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.(با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش 961212XXXX94362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1395 و به استناد نامه شماره 6689 مورخ 26/11/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 94 مورد تصو یب قرار گرفت. 2 ـ علی بیرقی به کد ملی 137901XXXX به سمت بازرس اصلی وسیدغلامعباس خشکنابی به کد ملی 283070XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960223XXXX03828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/05/1394 وبرابر تاییدیه شماره 5437 مورخ 27/8/94 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 -اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال تاتاریخ 27/5/97 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی جلیلی خیابانی به شماره ملی 137166XXXX وخانم شعله جلیلی خیابانی به شماره ملی 137166XXXX وآقای حمید باباخانی تیموری به شماره ملی 004329XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وخانم آزاده جلیلی خیابا نی به شماره ملی 005991XXXX وآقای عبد المراد جلیلی خیابانی به شماره ملی 209187XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره تعیین گردیدند. 2 -صورتهای مالی سال 93 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 -آقایان علی بیرقی به شماره ملی 137901XXXX وسید غلامعباس خشکنابی به شماره ملی 283070XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941015XXXX39248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1394 وبرابر تاییدیه شماره 5437 مورخه 27/8/94 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدیدی مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته وجایگزین اساسنامه قبلی گردیده است. ش 941015XXXX08714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1394 وبرابر تاییدیه شماره 5437 مورخ 27/8/94 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای مصطفی جلیلی خیابانی به شماره ملی 137166XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حمید باباخانی تیموری به شماره ملی 004329XXXX به سمت نا یب رییس هییت مد یره و خانم شعله جلیلی خیابان به شماره ملی 137166XXXX به سمت منشی هییت مدیره وخانم شهین سیار میاندهی به شماره ملی 267831XXXX به سمت مد یر عامل انتخاب گردیدند. 2 ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآوررسمی از قبیل چک، سفته، برات وسا یر اوراق بها دا ر با امضا مشترک مدیرعامل (خانم شهین سیار میاندهی) و رییس هییت مدیره (آقای مصطفی جلیلی خیابانی) ممهور به مهرشرکت معتبر بوده ود رغیا ب رییس هییت مد یره، امضا آقا ی حمید با با خانی تیموری نایب رییس هییت مد یره دارای اعتبا رمی باشد. نامه ها واوراق عادی با امضا مد یر عا مل به همراه مهر شرکت دارای اعتبا رمیباشد 0 ش 941023XXXX12828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/06:

باستناد نامه شماره 6338 مورخ 30/11/1392 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1392 تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر صورت گرفته است. 1 اساسنامه جدید شرکت ارسالی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرایت و مفاد آن در 52 ماده و 28 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 موضوع فعالیت ماده سه اجرای دوره های آموزشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر فعالیت های مرتبط با سازمان موصوف مورد تصویب قرار گرفت. ش 734480XXXX110527XXXX رییس ثبت اسناد و املاک آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/07:

باستناد نامه شماره 1492 مورخ 2/3/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه و صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 26/1/92 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/2/92 تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر صورت گرفته است: 1 صورتهای مالی سال 90 و 91 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 2 مصطفی جلیلی خیابانی، شعله جلیلی خیابانی و حمید باباخانی تیموری به سمت اعضای اصلی و خانم آزاده جلیلی خیابانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 3 آقای علی بیرقی کد ملی 137901XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید غلام عباس خشگنایی کد ملی 283070XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 آقای مصطفی جلیلی خیابانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید باباخانی تیموری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شعله جلیلی خیابانی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 5 خانم شهین سیار میاندهی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور رسمی از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا مشترک خانم شهین سیار میاندهی ( مدیر عامل ) و آقای مصطفی جلیلی خیابانی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا حمید باباخانی تیموری (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 734480XXXX110395XXXX رییس ثبت اسناد و املاک آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی