اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 390

شناسه ملی: 10480136834

تاریخ ثبت: 1392/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/01/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/01:

2,010,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

2,900,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذشد: خانم مریم حافظی به کد ملی 456951XXXX به سمت رییس هییت مدیره _ آقای نبی اله اصغری به کد ملی 206160XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره _ آقای رمضانعلی حیدریان به کد ملی 456942XXXX به سمت خزانه دار _ آقای کامران بدخش به کد ملی 058966XXXX به سمت عضو هییت مدیره _ خانم مهرشید تشرفی به کد ملی 456943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای ادامه مدت 2 سال انتخاب شدند. ( (تا تاریخ 98 . 09 . 24 ) ) ضمناً امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها و عقود اسلامی با 2 امضا از 3 امضای خانم مریم حافظی (رییس هییت مدیره) و آقای رمضانعلی حیدریان (خزانه دار) و خانم مهرشید تشرفی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر موسسه و مکاتبات جاری و عادی و اداری با امضای مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خانم مهرشید تشرفی) و مهر موسسه دارای اعتبار می با شد. ش 970707XXXX19202 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسرین یحیایی به کد ملی 181947XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای نبی اله اصغری به کد ملی 206160XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم مریم حافظی به کد ملی 456951XXXX به سمت خزانه دار آقای کامران بدخش به کد ملی 058966XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم مهرشید تشرفی به کد ملی 456943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای رمضانعلی حیدریان به کد ملی 456942XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره خانم مرضیه صابریان به کد ملی 006197XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ضمناً امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها و عقود اسلامی با 2 امضا از 3 امضای خانم نسرین یحیایی (رییس هییت مدیره) و خانم مریم حافظی (خزانه دار) و خانم مهرشید تشرفی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر موسسه و مکاتبات جاری و عادی و اداری با امضای مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خانم مهرشید تشرفی) و مهر موسسه دارای اعتبار می با شد. آقای رضا کی پور به کد ملی 456945XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی رمضانیان به کد ملی 457957XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. ش 961012XXXX48234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رمضانعلی حیدریان به شماره ملی 456942XXXX و آقای قربانعلی رمضانیان به شماره ملی 457957XXXX و خانم نسرین یحیایی به شماره ملی 181947XXXX و خانم مرضیه صابریان به شماره ملی 006197XXXX ( 4 نفر) هریک با پرداخت 225000 ریال به صندوق موسسه در زمره ی سهامدارن قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 2900000 ریال افزایش پیدا کرد و ماده 7 اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. ش 940701XXXX63938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای بهرام طالبی به کد ملی 004783XXXX و خانم مریم طالبی به کد ملی 006307XXXX و خانم شیما عباسپور به کد ملی 212188XXXX هریک با دریافت 222000 ریال و خانم مهری امیدیان به کد ملی 456942XXXX با دریافت 224000 ریال از صندوق شرکت از عضویت سهامدارن خارج شدند و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه نخواهند داشت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 2900000 ریال به مبلغ 2010000 ریال کاهش پیدا کرد و ماده 7 اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. ش 940701XXXX19745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نسرین یحیایی به کد ملی 181947XXXX و خانم مهرشید تشرفی به کد ملی 456943XXXX و خانم مریم حافظی به کد ملی 456951XXXX و آقای نبی اله اصغری به کد ملی 206160XXXX و خانم مرضیه صابریان به کد ملی 006197XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای کامران بدخش به کد ملی 058966XXXX و آقای رمضانعلی حیدریان به کد ملی 456942XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره 2 ـ آقای قربانعلی رمضانیان به کد ملی 457957XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا کی پور به کد ملی 456945XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. ش 940701XXXX46685 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم نسرین یحیایی به کد ملی 181947XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای نبی اله اصغری به کد ملی 206160XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. خانم مریم حافظی به کد ملی 456951XXXX به سمت خزانه دار. خانم مرضیه صابریان به کد ملی 006197XXXX به سمت عضو هییت مدیره. خانم مهرشید تشرفی به کد ملی 456943XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با 2 امضا از 3 امضای خانم نسرین یحیایی (رییس هییت مدیره) و خانم مریم حافظی (خزانه دار) و خانم مهرشید تشرفی (مدیرعامل) همراه با مهر موسسه و مکاتبات جاری و عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه دارای اعتبار می با شد. ش 940701XXXX61739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/21:

موسسه فوق در تاریخ 21/1/1392 شماره ثبت 390 و شناسه ملی 104801XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/01/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود 1 موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان سمنان شهر سمنان بلوار مولوی ساختمان صدف طبقه سوم مطب دکتر اصغری 4 سرمایه موسسه: مبلغ 2000000 ریال می باشد 5 اولین مدیران موسسه 15 آقای بهرام طالبی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای نبی الله اصغری به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم مهرشید تشرفی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای کامران بدخش به سمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) 55 خانم مریم طالبی به سمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) 65 خانم شیما عباسپور به سمت منشی هییت مدیره 75 خانم مریم حافظی به سمت خزانه دار 85 خانم مهرشید تشرفی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل 18 آقای رضا کی پور به عنوان بازرس اصلی 28 خانم مهری امیدیان به عنوان بازرس علی البدل ش 367910XXXX111921XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی