اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8209

شناسه ملی: 10340084877

تاریخ ثبت: 1388/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/03

آدرس: 1 3 استان چهارمحال و بختیاری ، شهر شهرکرد کوی شهرداری ، کوچه 34 ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 3/5/1388 تحت شماره 8209 و شناسه ملی 103400XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 3/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، اجرای سیستمهای اعلام و اطفا حریق، اعلام سرقت الکترونیکی، دوربین های مدار بسته (با کسب مجوزات لازم) 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد کوی شهرداری، کوچه 34 ، پلاک 2/1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 15 م 2006 مورخ 12/2/1388 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع تجاری امام صادق (ع) شهرکرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم لیلا فتحی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای احسان حکیم آذر چالشتری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مهرداد حکیم آذر چالشتری بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهرداد حکیم آذر چالشتری بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای کامران کوهی فایق به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای میلاد فرهنگ شهرکی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی