اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 252732

شناسه ملی: 10102931689

تاریخ ثبت: 1384/05/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1544814519

آدرس: تصفیه به نشانی تهران خ شریعتی خ داود گل نبی شماره 4 واحد 10

تاریخ تاسیس: 1384/05/22

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. مجید مجیری به ک . م 003508XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد. محل تصفیه به نشانی: تهران خ شریعتی خ داود گل نبی شماره 4 واحد 10 کدپستی 154481XXXX تعیین گردید. پ 1679794 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/6/85 شرکت مزبور که در تاریخ 29/8/85 واصل گردیده: آقای مهرداد بهمن قاجار به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مصطفایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان رضا شریف احمدیان به سمت رییس هییت مدیره و خانم سکینه ضماندجو به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید مجیری تهرانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 22/5/84 تحت شماره 252732 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/5/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: فرآوری و بسته بندی و عرضه زعفران در سطح داخل و خارج از کشور و انجام بازرگانی و صادرات آن 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران- خ شریعتی- ابتدای بزرگراه همت- خ داود گل نبی- ساختمان 18 - واحد 10 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 10 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 100 سهم 100 ، 000 ریالی با نام که مبلغ 3 ، 500 ، 000 ریال آن طی گواهی شماره 502/84/805 مورخه 25/4/84 بانک سامان شعبه پاسداران پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان سعید حاجی رحیمی به سمت رییس هییت مدیره و حسین حاجیان برزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و فریدون گایینی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید مجیری تهرانی و زهرا مصطفایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی