اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 161

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1391/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 1 اصلاح ماده 28 اساسنامه: با موافقت مجمع ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید کانون می تواند در جهت بهبود معیشت بازنشستگان در عملیات تجاری و اعتباری اقدام نماید. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه فوق که در تاریخ 17/7/91 شماره ثبت 161 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده در روزنامه رسمی آگهی می گردد: 1 ـ هدف از تشکیل موسسه: تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضا و دفاع از حقوق مشروع آن و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضا فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش و تجربیات تخصص ارزشمند بازنشستگان تلاش در جهت ارتقا سطح بهداشت و روان اعضا فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضای فرهنگی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضا و افراد خانواده آنها از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی 2 ـ مرکز موسسه: دامغان خیابان شهید فلاحی جنب شرکت تعاونی کارمندان دولت 3 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ مدیران موسسه: آقای سید جعفر خبیری به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای علی یحیی نایب رییس آقای علیرضا صفری خزانه دار و آقای علی بهرامیان و علی اصغر جوادی نژاد به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 5 ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و خزانه دار و مهر موسسه و اسناد عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 6 ـ مبدا تشکیل موسسه و مدت آن از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 7 ـ دارایی موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی که تماماً پرداخت گردید. 8 ـ انتخاب بازرسان: آقای نصرت الله ازادی منفرد بازرس اصلی و آقای علی اکبر عیسی ملکی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی