اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7415

شناسه ملی: 10760349224

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1397 برابر تاییدیه شماره 22319 مورخ 21/08/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد حمیدی سعیدآبادی با کد ملی 576956XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل و آقای محمد صادق مطیعی با کد ملی 209102XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم فریناز مطیعی با کد ملی 208020XXXX به عنوان منشی هییت مدیره برای بقیه مدت دوره هییت مدیره انتخاب گردیدند. - مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضای ثابت احمد حمیدی سعیدآبادی با (رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای محمد صادق مطیعی(نایب رییس هییت مدیره) در غیاب نایب رییس با امضای خانم فریناز مطیعی با بسمت منشی هییت مدیره و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه هابا امضای احمد حمیدی سعیدآبادی (مدیرعامل) و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. ش 970828XXXX84904 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1396 برابر تاییدیه شماره 33302 مورخ 05/12/1396 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 فاطمه محمد نژاد افراچالی به کد ملی 578962XXXX به سمت بازرس اصلی،مهدی طهماسبی به کد ملی 209112XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 2 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 21/11/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریناز مطیعی به کد ملی 208020XXXX محمدصادق مطیعی به کد ملی 209102XXXX احمد حمیدی سعید آبادی به کد ملی 576956XXXX همگی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره کریم محمدی به کد ملی 209323XXXX زهره حافظیان احمد به کد ملی 216005XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره. ش 961227XXXX60371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1396 برابر تاییدیه شماره 33302 مورخ 05/12/1396 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق مطیعی با کد ملی 209102XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فریناز مطیعی با کد ملی 208020XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد حمیدی سعید آبادی با کد ملی 576956XXXX عنوان منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه قرار دادها و اس ـ ناد تعهدآور بانکی از قبیل دسته چک و اوراق بهادار و برات با امضا خانم فریناز مطیعی نایب رییس هییت مدیره و با امضا ثابت آقای محمدصادق مطیعی مدیرعامل (رییس هییت مدیره)و با مهرتعاونی معتبر می باش ـ ـ د. و همچن ـ ین مقرر گردید که کلیه مکاتبات عادی با امضا آقای محمدصادق مطیعی مدیرعامل (رییس هییت مدیره)و با مهرتعاونی معتبر می باش ـ د ش 961227XXXX03727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/09/1396 و تاییدیه های شماره 27123 مورخ 28/09/1396 و شماره 28384 مورخ 10/10/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/09/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس رمضانی سنگتراشانی به شماره ملی 209205XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ضیا صادقی الندانی به شماره ملی 576942XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد حمیدی سعیدآبادی به شماره ملی 576956XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای عباس رمضانی سنگتراشانی به شماره ملی 209205XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل دسته چک و اوراق بهادر و برات با امضای آقای ضیا صادقی الندانی (نایب رییس هییت مدیره) و با امضای ثابت آقای عباس رمضانی سنگتراشانی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد آقای عباس رمضانی سنگتراشانی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961012XXXX72546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1396 و تاییدیه های شماره 27123 مورخ 28/09/1396 و شماره 28384 مورخ 10/10/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. ـ 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/09/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس رمضانی سنگتراشانی به شماره ملی 209205XXXX (به عنوان عضو اصلی) و آقای ضیا صادقی الندانی به شماره ملی 576942XXXX (به عنوان عضو اصلی) و آقای احمد حمیدی سعیدآبادی به شماره ملی 576956XXXX (به عنوان عضو اصلی) و خانم فاطمه محمدنژاد افراچالی به شماره ملی 578962XXXX (به عنوان عضو علی البدل) و خانم زهره حافظیان به شماره ملی 216005XXXX (به عنوان عضو علی البدل) تا تاریخ 06/09/1399 . ـ 3 آقای کریم محمدی به شماره ملی 209323XXXX به عنوان بازرس اصلی ، آقای مهدی طهماسبی به شماره ملی 209112XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961012XXXX14289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از ده میلیون و پانصد هزار ریال به یک میلیاردو نهصد میلیون و پانصد هزار ریال ( 1 . 900 . 500 . 000 ریال) از طریق آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت تعداد سهام شرکت از 7 سهم با نام نام یک میلیون و پانصد هزار ریالی به 1267 سهم با نام یک میلیون و پانصد هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950820XXXX03217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهدیه محمدی علی آبادی با کد ملی 216197XXXX به سمت رییس و آقای مسعود جعفری با کد ملی 218124XXXX به سمت نایب رییس و آقای احمد حمیدی سعیدآبادی به کد ملی 576956XXXX به سمت منشی برای مدت 3 سال انتخاب شدند. خانم مهدیه محمدی علی آبادی کد ملی 216197XXXX بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا آقای مسعود جعفری نایب رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان احمد حمیدی سعیدآبادی منشی هییت مدیره و با امضای ثابت خانم مهدیه محمدی علی آبادی رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مهدیه محمدی علی آبادی عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد ش 950820XXXX94930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و عملکرد سود و زیان و ترازنامه سال 94 شرکت تعاونی مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدیه محمدی علی آبادی کد ملی 216197XXXX احمد حمیدی سعیدآبادی کد ملی 576956XXXX مسعود جعفری کد ملی 218124XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند زهره حافظیان کد ملی 216005XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ـ مهدی طهماسبی کد ملی 209112XXXX و کریم محمدی کد ملی 209323XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950820XXXX73149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/29:

بموجب نامه شماره 3408/12 مورخه 29/10/89 اداره تعاون شهرستان ساری و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/89 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) مهدی مطیعی به عنوان رییس هییت مدیره و فرهاد گوران به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علی مطیعی به عنوان منشی هییت مدیره و آقای مسعود جعفری به عنوان عضو هییت مدیره ( عضو علی البدل) برای مدت سه سال انتخاب شدند و مهدی مطیعی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چک سفته برات پس از تصویب هییت مدیره با امضا مهدی مطیعی در غیاب ایشان با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ج) چمران عنایتی و احمد حمیدی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. د) شرکت شعبه نشانی تهران خیابان سازمان آب خیابان اتحاد خیابان شیدایی پنجم مجتمع شیدایی طبقه سوم ب تاسیس نمود. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی