اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 389027

شناسه ملی: 10320393350

تاریخ ثبت: 1389/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/08/16

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خیابان شریعتی الهیه خیابان دشتی کوچه عظیمی پلاک 4

کد پستی: 1914863811

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/16:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مجید ابرایشمی دارای کد ملی 146558XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی آقای محمد آیینی دارای کد ملی 380092XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت راهبران هدف آرمان به شناسه ملی 103207XXXX8 به نمایندگی آقای یاسر موهبتی دارای کد ملی 065183XXXX بسمت عضو هییت مدیره شرگت گسترش تجارت برنا به شناسه ملی 101037XXXX5 به نمایندگی آقای محسن صباغیان دارای کد ملی 387151XXXX بسمت عضو موظف هییت مدیره شرکت آرمه نو به شناسه ملی 101009XXXX3 به نمایندگی آقای توفیق ترابی دارای کد ملی 163908XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره -کلیه اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950428XXXX26272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی 101034XXXX3 با نمایندگی آقای مجید وکیل به شماره ملی 038408XXXX ـ شرکت گسترش تجارت برنا به شناسه ملی 101037XXXX5 با نمایندگی آقای نبی اله صفری به شماره ملی 111135XXXX ـ شرکت راهبران هدف آرمان به شناسه ملی 103207XXXX8 با نمایندگی مرتضی علوی صدر به شماره ملی 005489XXXX ـ شرکت آرمه نو به شناسه ملی 101009XXXX3 با نمایندگی آقای مجید ابریشمی به شماره ملی 146558XXXX ـ آقای مجید ابریشمی به شماره ملی 146558XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ 950309XXXX61413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29 / 12 93 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شناسه ملی 101032XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950124XXXX18927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/5/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ابریشمی کد ملی 146558XXXX توفیق ترابی کد ملی 163908XXXX شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی مجید وکیل کد ملی 038408XXXX شرکت آرمه نو (سهامی خاص) با شناسه ملی 101009XXXX3 به نمایندگی شهاب عاصمی کد ملی 229095XXXX شرکت گسترش تجارت برنا (سهامی خاص) با شناسه ملی 101037XXXX5 به نمایندگی نبی اله صفری کد ملی 111135XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند پ 940507XXXX03434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به سمتهای ذیل تعیین شدند:مجید ابریشمی دارنده کد ملی 038408XXXX به سمت رییس هییت مدیره توفیق ترابی دارنده کد ملی 163908XXXX به سمت مدیرعامل مجید وکیل دارنده کد ملی 038408XXXX به نمایندگی ازشرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی 101034XXXX01 به سمت نایب رییس هییت مدیره شهاب عاصمی دارنده کد ملی 229095XXXX به نمایندگی از شرکت آرمه نو (سهامی خاص) با شناسه ملی 101009XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره نبی اله صفری دارنده کد ملی 111135XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت برنا (سهامی خاص) با شناسه ملی 101037XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940507XXXX00511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی دارنده کد ملی 004423XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: مجید ابریشمی به کد ملی 038408XXXX شهاب عاصمی به کد ملی 229095XXXX شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی مجید وکیل کد ملی 038408XXXX شرکت آرمه نو به شناسه ملی 101009XXXX3 به نمایندگی توفیق ترابی به کد ملی 163908XXXX شرکت گسترش تجارت برنا به شناسه ملی 101037XXXX5 به نمایندگی سیاوش آقاجانی موزیرجی به کد ملی 216164XXXX پ 1841240 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ابریشمی به کد ملی 038408XXXX به سمت رییس هییت مدیره شهاب عاصمی به کد ملی 229095XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی مجید وکیل به کد ملی 038408XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آرمه نو به شناسه ملی 101009XXXX3 به نمایندگی توفیق ترابی به کد ملی 163908XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت گسترش تجارت برنا به شناسه ملی 101037XXXX5 به نمایندگی سیاوش آقاجانی موزیرجی به کد ملی 216164XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در نبود احدی از آنان یکی دیگر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ 1841238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به کد ملی 004423XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ابریشمی به کد ملی 038408XXXX شهاب عاصمی به کد ملی 229095XXXX شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی محمود تدین به کد ملی 004506XXXX شرکت آرمه نو شناسه ملی 101009XXXX3 به نمایندگی توفیق ترابی به کد ملی 163908XXXX شرکت گسترش تجارت برنا شناسه ملی 101037XXXX5 به نمایندگی سیاوش آقاجانی به کد ملی 216164XXXX پ 1822514 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ابریشمی به کد ملی 038408XXXX به سمت رییس هییت مدیره شهاب عاصمی به کد ملی 229095XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان شناسه ملی 101034XXXX3 به نمایندگی محمود تدین به کد ملی 004506XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آرمه نو شناسه ملی 101009XXXX3 به نمایندگی توفیق ترابی به کد ملی 163908XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت گسترش تجارت برنا شناسه ملی 101037XXXX5 به نمایندگی سیاوش آقاجانی به کد ملی 216164XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1822517 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی 004423XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 14/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/1/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید ابریشمی به شماره ملی 146558XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهاب عاصمی به شماره ملی 229095XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود تدین به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آرمه نو سهامی خاص با نمایندگی آقای توفیق ترابی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت بازرگانی توسعه صادرات سفیران امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سیاوش آقاجانی نوریرج به سمت عضو هییت مدیره و آقای توفیق ترابی به نمایندگی از شرکت آرمه نو سهامی خاص به شماره ثبت 47447 به سمت مدیر عامل . در تاریخ 7/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/17:

شرکت فوق در تاریخ 16/8/1389 تحت شماره 389027 و شناسه ملی 103203XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/8/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: سرمایه گذاری مدیریت مشاوره نظارت اجرا طراحی تحقیقات و انتقال فن آوری تدارکات و اجرای کلیه امور مربوط به توسعه زیر ساختهای اقتصادی در زمینه های مختلف ساختمانی صنعتی کشاورزی تجاری و خدماتی در داخل و خارج از کشور از جمله پروژه های ساختمان به طور اعم پروژه های راهسازی و راه آهن پروژه های سدسازی آبیاری و زهکشی خطوط انتقال اب و فاضلاب و تصفیه خانه ها و تلمبه های پروژه های تاسیس ات و تجهیزات دریایی پروژه های ساخت ابنیه و تاسیس ات فرودگاهی پروژه های مقاوم سازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی پروژه های زیر ساخت و ابنیه گردشگری پروژه های صنعتی منجمله احداث کارخانجات تولیدی به طور عام فعالیتهای مربوط به معدن و تاسیس ات تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی خط لوله پروژه های برق رسانی اعم از پیمانکاری تولید انتقال و توزیع پروژه های مربوط به مجتمع های کشاورزی و کشت و صنعت پروژه های خدماتی خصوصا در زمینه سیستمهای مخابراتی پروژه های تجاری اعم از تجارت داخلی یا خارجی وارداتی و صادراتی در زمینه های مختلف شناسایی پروژه های اجرایی وسرمایه گذاری مطالعات اقتصادی تحلیلهای سرمایه گذاری تهیه طرحهای توجیه فنی و اقتصادی تهیه طرح کسب و کار مشاوره در انتخاب فرصتهای اجرایی و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و مجریان و اجرایی نمودن پروژه های مختلف مدیریت اجرایی پروژه ها اخذ یا اعضای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج.... 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خیابان شریعتی الهیه خیابان دشتی کوچه عظیمی پلاک 4 کدپستی 191486XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به یک هزار سهم 1000000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8601325 مورخ 28/7/1389 نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه تجریش پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجید ابریشمی به شماره ملی 146558XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات سفیران سهامی خاص به شماره ثبت 310070 با نمایندگی آقای محمود تدین به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای شهاب عاصمی به شماره ملی 229095XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 شرکت آرمه نو سهامی خاص به شماره ثبت 47447 با نمایندگی آقای پرویز صفایی به سمت عضو هییت مدیره. 55 شرکت بازرگانی توسعه صادرات سفیران امید سهامی خاص به شماره ثبت 335647 با نمایندگی آقای سیاوش آقاجانی نوریرج به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای پرویز صفایی به نمایندگی از شرکت آرمه نو سهامی خاص به شماره ثبت 47447 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در نبود احدی از آنان یکی دیگر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت 15566 به عنوان بازرس اصلی 28 آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی 004423XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی