اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 248897

شناسه ملی: 10102894089

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1969633913

آدرس: تصفیه تهران خ میرداماد غربی ش 311

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/09:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت بین المللی صنعت سیمان لیان سهامی خاص به شماره ثبت 248897 به موجبآگهیروزنامهرسمی 19315 مورخ 5/4/1390 منحل گردیده لذا در اجرای مقرراتماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طلب یا ادعایی از شرکت مذکور دارند دعوت میشود تا در مهلت قانونی با در دست داشتن اسناد و مدارک طلب یا ادعای خود به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان میرداماد غربی شماره 311 مراجعه نمایند. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات درج میگردد، بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی مطابق مقررات رفتار خواهد شد. مدیر تصفیه ـ مجتبی محبی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/17:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/89 شرکت مذکور منحل اعلام و مجتبی محبی به کد ملی 004187XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ میرداماد غربی ش 311 کدپستی 196963XXXX می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مکاتبات با امضای مدیر تصفیه و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/5/89 شرکت مزبور که در تاریخ 13/9/89 واصل گردید: کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل و در نتیجه ماده پنج اساسنامه به این شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به یک صد هزار سهم ده هزارریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت شده است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/5/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 1/9/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ری به شناسه ملی 101023XXXX9 و شرکت معدنی آرمان پژوه سبزواران به شناسه ملی 101020XXXX0 و شرکت پارس ام سی اس به شناسه ملی 101016XXXX7 و سید ضیاالدین شجاعی برهان به ش ملی 137878XXXX به نمایندگی از سرمایه گذاری ری به سمت رییس هییت مدیره و سید تقی محسن الحسین به ش ملی 003607XXXX به نمایندگی از معدنی آرمان پژوه سبزواران به سمت نایب رییس هییت مدیره و کامران وکیل به ش ملی 006421XXXX به نمایندگی پارس ام سی اس به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و یا با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/5/1389 کلیه سهام با نام شرکت به بی نام تبدیل شد و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100000 سهم 10000 ریالی بی نام می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 1/12/88 واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی به جای بازرسین قبلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال به اول بهمن ماه هر سال تا پایان دیماه سال بعد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/7/88 سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی