اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 482558

شناسه ملی: 14005395554

تاریخ ثبت: 1394/08/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهرک قدس غرب ، خیابان شهید ابراهیم شریفی ، خیابان مدیریت ، پلاک 172 ، مجتمع تجاری اداری رویال سعادت آباد ، طبقه هشتم ، واحد 806

کد پستی: 1465955486

تاریخ تاسیس: 1394/08/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/28:

30,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/26:

10,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین رمضانی فوکلایی به شماره ملی 206031XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره، آقای رضا بشارتی زاده به شماره ملی 181919XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای امین شمسی تبار به شماره ملی 283078XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مشاور خرد پیروز به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل شرکت با امضای دو تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده 40 اساسنامه را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: 1 3 ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 3 ) پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هییت مدیره. 3 3 ) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره. 4 3 ) پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هییت مدیره. 5 3 ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ادامه صورتجلسه شماره 114 هییت مدیره 6 3 ) عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه های مربوطه و مصوبات هییت مدیره. 7 3 ) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. 8 3 ) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از آغاز تا پایان بدون حق صلح و سازش. 9 3 ) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هییت مدیره. 10 3 ) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارایه آن به هییت مدیره. پ 981123XXXX89355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 و شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 و شرکت خدمات مشاور خرد پیروز به شناسه ملی 101025XXXX8 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 981123XXXX71691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/1397 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی) به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدار رسمی) به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/10/1398 انتخاب گردیدند پ 980304XXXX53494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره به منظور تسهیل امور اجرایی شرکت، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 4 ، 6 ، 7 و 9 (در حدود اختیارات آیین نامه معاملات)، 10 ، 13 و 15 ماده 40 اساسنامه را عینا به مدیرعامل شرکت، آقای رضا بشارتی زاده تفویض نمود پ 980304XXXX97173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک قدس(غرب)، خیابان شهید ابراهیم شریفی، خیابان مدیریت، پلاک ـ 172 ، مجتمع تجاری اداری رویال سعادت آباد، طبقه هشتم، واحد 806 کد پستی 146595XXXX تغییر یافت. پ 970906XXXX40678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند: آقای وجیه اله ساعدی به شماره ملی 627929XXXX به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره. ـ آقای رضا بشارتی زاده به شماره ملی 181919XXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسنامه ملی 140040XXXX2 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل. ـ آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به شماره ملی 229800XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اعضای هییت مدیره اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 (در حدود اختیارات آیین نامه معاملات)، 10 و 15 ماده 40 اساسنامه را عیناً به مدیرعامل شرکت تفویض کردند. پ 970819XXXX44158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. پ 970631XXXX06111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود تدین به شماره ملی 004506XXXX به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب و تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970222XXXX12860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عربی کد ملی 407030XXXX به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا بنی اسدی راد کد ملی 299054XXXX به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدی ناسوتی فرد کد ملی 229800XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی هییت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970120XXXX87975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عربی کد ملی 407030XXXX به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره محمدرضابنی اسدی راد کد ملی 299054XXXX به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل محمد مهدی ناسوتی فرد کد ملی ملی 229800XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 961128XXXX78867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بند 31 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 یا 5 نفر عضو که توسط مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. سرمایه شرکت از مبلغ 30 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد ریال (به میزان 970 میلیارد ریال) ازمحل مطالبات حال شده افزایش یافت ولذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 1000 میلیارد ریال(به حروف هزار میلیارد ریال) است که منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی عادی با نام بوده و 100 درصد آن پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ امضا در تاریخ فوق تکمیل گردید. پ 961101XXXX54849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی 140040XXXX2 ، شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی 101038XXXX4 و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی 101021XXXX2 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 961024XXXX23476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 30/10/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960407XXXX05943 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 51 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: ماده 51 : سال مالی شرکت از روز اول بهمن هر سال آغاز می شود و تا 30 (سی) دی ماه سال بعد به پایان میرسد پ 951124XXXX04783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب شدند پ 950503XXXX91323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 30000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 950218XXXX53645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت از 146669XXXX به 146786XXXX تغییریافت. پ 941217XXXX91844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنایع فولاد صبح پارسیان درتاریخ 26/08/1394 به شماره ثبت 482558 به شناسه ملی 140053XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ فعالیت در زمینه طراحی، تجهیز، بهره برداری، احیا، نوسازی، خرید، فروش، مشاوره و احداث کارخانجات صنعتی، کشاورزی، تولیدی کلیه محصولات صنایع فولادی، فلزی، پروفیل، نورد، مخابرات، معدنی، متالوژی، پزشکی، بیو شیمی، عمران، راه سازی، شهر سازی، ساختمانی ـ احداث تاسیسات و راه انداری کارخانجات ذوب ریخته گری احیا، نورد (سرد ـ گرم) فلزات، لوله پروفیل، ورق و صنایع فرآوری معدنی و آماده سازی خطوط تولید ـ احداث کارخانجات ـ تولید لوله های فولادی، گالوانیزه، نورد، پروفیل، پلی اتیلن، اپوکسی، پلی اوره تان، ماسه، سیمان، صنایع پوشش جدید در صنعت آب، برق، گاز، مخابرات، راه سازی و عمران، شهرسازی، ساختمان و انرژی های نوین و پاک و صنایع فلز ـ ساخت انواع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار آلات و تاسیسات صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی ـ ساخت ماشین آلات و تجهیزات ساخت لوله و صنایع فولادی و کلیه صنایع فلزی مجاز مرتبط باموضوع فعالیت شرکت. مدیریت اداره، فروش، خرید، مشارکت و سرمایه گذاری، بهینه سازی، آماده سازی خطوط تولید، کارخانجات ورشکسته انجام کلیه خدمات بازرگانی شامل خرید فروش کالاهای مجاز، صادرات واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، تاسیسات، ابزارآلات مجاز واردات و صادرات کلیه محصولات، مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و فلزی و سایر فعالیت های مرتبط باشرکت و انجام کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کالاهای مجاز که بنحوی از انحا با موضوع شرکت مرتبط باشد. ـ انجام کلیه پروژه های مطالعاتی، مشاوره ای، نظارت فنی و اجرای مدیریتی مرتبط با تجهیزات فناوری و اطلاعات مجاز پس از اخذ مجوز های لازم. ـ شرکت در مناقصات، مزایده ها دولتی و خصوصی و پروژه های مهندسی ـ تامین ـ ساخت ـ تامین مالی مشارکت ـ مدیریت طرح و سایر پروژه های مرتبط در زمینه عمران، راه سازی، ساختمان سازی، شهر سازی، مخابرات، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی و راه اندازی کلیه کارخانجات ـ ارتقا توان علمی، فنی، مدیریتی و راهبردی سازمانها در زمینه طراحی فرایند حرفه ای، ایمنی و کاهش ضایعات انرژی و محیط زیست ـ اجرا ونظارت و معرفی و توسعه تکنولوژی، پشتیبانی و تدارکات پروژه ها ـ تامین وبکارگیری سیستمهای مکانیزه و نرم افزارهای مرتبط مدیریت و اداره واحدهای مرتبط مدیریت و اداره واحدهای مرتبط با زمینه های فعالیت در سازمانهای مختلف. ـ اخذ وام و سایر تسهیلات بانکی و مشارکت در کلیه امور شرکتها داخلی و خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ نمایندگی و شعبه درداخل و خارج از کشور و بطور کلی فعالیت در کلیه امور اقتصادی، صنعتی، تولیدی و کشاورزی خدماتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان صنعت خیابان فلامک شمالی جنب خیابان درخشان ساختمان آریو طبقه پنجم واحد سوم کدپستی 146669XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000000 سهم 1000 ریالی که تعداد 0 سهم با نام و 10000000 سهم آن بی نام میباشد که 100 % مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 585/1002 مورخ 16/6/94 نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی عربی شماره ملی: 407030XXXX به نمایندگی شرکت تامین اندیش پارس شماره ثبت: 264089 شماره شناسه ملی: 101038XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره ـ محمد رضا بنی اسدی راد شماره ملی: 299054XXXX به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک پارسیان شماره ثبت: 453923 شماره شناسه ملی: 140040XXXX2 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ومحمد مهدی ناسوتی فرد شماره ملی: 229800XXXX به نمایندگی شرکت لیزینگ پارسیان شماره ثبت: 170931 شماره شناسه ملی: 101021XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ 940826XXXX07278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی