اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 414679

شناسه ملی: 10320669462

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1389614111

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله فتح ، بلوار شهدای ایران خودرو ، بزرگراه 65 متری فتح ، پلاک 798 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/10/05:

8,800,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/18:

33,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1398 و به استناد مصوبه شماره 80/1644 مورخ 30/5/97 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله فتح، بلوار شهدای ایران خودرو، بزرگراه 65 متری فتح، پلاک 798 ، طبقه همکف کد پستی 138961XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980514XXXX01414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عطا فداکارآقچه کندی 146256XXXX به سمت رییس هییت مدیره،خانم رحیمه نعمتی آقجه کند 146582XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای مجید علی پور حاجی آقا 006377XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند آقای عطا فداکار آقچه کندی 146256XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل آقای عطا فداکارآقچه کندی و نایب رییس هییت مدیره خانم رحیمه نعمتی آقجه کند ودرغیاب ایشان با امضای منشی هییت مدیره آقای مجید علی پور حاجی آقا و مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم نایب رییس یا منشی هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 970820XXXX86679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 4 - بودجه پیشنهادی هییت مدیره برای سال 1393 به میزان عطا فداکارآقچه کندی 146256XXXX - رحیمه نعمتی آقجه کند اللهویردی 146582XXXX - مجیدعلی پور حاجی آقا 006377XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و میثم فداکار آقچه کندی 145109XXXX و اللهویردی نعمتی آقجه کند 146256XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سالانتخاب شدند حمیدرضا آقاولی جماعت 004690XXXX بسمت بازرس اصلی و حامد ترابی 006300XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 970820XXXX31725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/04/1396 و بموجب مجوز شماره 151641/15 , 962 مورخه 29/05/96 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 بتصویب رسید. حامد ترابی به شماره ملی 006300XXXX بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا آقاولی جماعت به شماره ملی 004690XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 960621XXXX24144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1396 و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره 96928/15 , 962 مورخ 12/4/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران- مهرآباد جنوبی.خیابان شهید حبیب اله کوسه لو – بزرگراه 65 متری فتح – پلاک 84 – طبقه همکف – کد پستی 138571XXXX انتقال یافت. پ 960508XXXX27608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 و مجوز شماره 159218/15 , 942 مورخه 23/06/94 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حامد ترابی بشماره ملی 006300XXXX و بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا آقاولی جماعت بشماره ملی 004690XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 941222XXXX89480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/10/1393 و مجوز 272830/15/932 مورخ 30/10/1393 اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ 33000000 ریال به 88XXXXXXXX ریال افزایش یافت. پ 940228XXXX12474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1393 و مجوز شماره 289483/15 , 932 مورخ 24/10/1393 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عطا فداکارآقچه کندی کد ملی 146256XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم رحیمه نعمتی آقجه کند کد ملی 146582XXXX به سمت نایب رییس و آقای مجید علی پورحاجی آقا کد ملی 006377XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای عطا فداکارآقچه کندی کد ملی 146256XXXX به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل آقای عطا فداکارآقچه کندی و نایب رییس هییت مدیره خانم رحیمه نعمتی آقجه کند و مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در صورت لزوم نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 931226XXXX14392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1393 و مجوز شماره 289483/15 , 932 مورخ 24/10/1393 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. عطا فداکارآقچه کندی کد ملی 146256XXXX و رحیمه نعمتی آقجه کند کد ملی 146582XXXX ومجیدعلی پورحاجی آقا کد ملی 006377XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و میثم فداکارآقچه کندی کد ملی 145109XXXX واللهویردی نعمتی آقجه کند کد ملی 146253058 بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. حامد ترابی کد ملی 006300XXXX بسمت بازرس اصلی وحمیدرضاآقا ولی جماعت کد ملی 004690XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. میزان سرمایه از مبلغ 27000000 ریال به 33000000 ریال افزایش یافت. پ 931226XXXX96414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/1393 و مجوز شماره 312950/15 , 932 مورخ 15/11/1393 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 931226XXXX32928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی