اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 43994

شناسه ملی: 14004430023

تاریخ ثبت: 1393/07/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6155645555

آدرس: بخش مرکزی شهر اهواز محله کوی کیانپارس خیابان یادمان شهیدوهابی تیر خیابان پهلوان پلاک 140 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1393/07/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیده شیرین بن شاهی به شماره ملی 174085XXXX به عنوان بازرس علی البدل ، مجتبی مبارک به شماره ملی 199052XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ارسلان قنواتی 174159XXXX مدیر عامل و عضو هییت مدیره و عدنان موسی پور 198763XXXX رییس هییت مدیره و مجید قنواتی 195036XXXX نایب رییس هییت مدیره و نیلوفر قنواتی 174049XXXX عضو هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با مدیر عامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 990123XXXX51386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس بخش مرکزی ، شهر اهواز، محله کوی کیانپارس ، خیابان یادمان شهیدوهابی(تیر)خیابان پهلوان ، پلاک 140 طبقه همکف کدپستی: 615564XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 980917XXXX62881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سیده شیرین بن شاهی به شماره ملی 174085XXXX به عنوان بازرس علی البدل ، مجتبی مبارک به شماره ملی 199052XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مجید قنواتی به شماره ملی 195036XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ارسلان قنواتی به شماره ملی 174159XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نیلوفر قنواتی به شماره ملی 174049XXXX به سمت مدیرعامل حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980307XXXX99820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ارسلان قنواتی با کد ملی 174159XXXX مدیرعامل ـ مجید قنواتی با کد ملی 195036XXXX رییس هییت مدیره ـ نیلوفرقنواتی با کد ملی 174049XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می باشد. ش 960114XXXX54699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارسلان قنواتی با کد ملی 174159XXXX -مجید قنواتی با کد ملی 195036XXXX -نیلوفرقنواتی با کد ملی 174049XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجتبی مبارک به شماره ملی 199052XXXX به عنوان بازرس اصلی-سیده شیرین بن شاهی با کد ملی 174085XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش 960114XXXX79188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس کیانپارس بین خیابان 7 و 8 غربی مجتمع دانش 1 طبقه 2 واحد 6 کدپستی 615584XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951018XXXX08486 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه طراحی ارسلان تارنما ایرانیان در تاریخ 1393/07/07 به شماره ثبت 43994 به شناسه ملی 140044XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص گروه طراحی ارسلان تارنما ایرانیان در تاریخ 1393/07/07 به شماره ثبت 43994 به شناسه ملی 140044XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.تاسیس شرکت سهامی خاص گروه طراحی ارسلان تارنما ایرانیان در تاریخ 07/07/1393 به شماره ثبت 43994 و شناسه ملی 140044XXXX3 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: سخت افزار و نرم افزار غیررسانه ای، نصب و راه اندازی اتوماسیون های اداری، کدنویسی نرم افزارهای شبکه و بانک های اطلاعاتی،،فروش و تامین کلیه نرم افزارها غیررسانه ای و سخت افزارها طراحی وب سایت،تهیه و نصب و راه اندازی سخت افزارهای کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری، فروش و تامین کلیه نرم افزارها غیررسانه ای و سخت افزارها، شرکت در نمایشگاهها و شبکه های غیررسانه ای، کدنویسی نرم افزارهای شبکه و بانک های اطلاعاتی، فروش و نصب تجهیزات الکترونیکی،،انجام کلیه امور پرینت دیجیتال،طراحی، مشاوره در امور فروش کالا، طراحی و فلکس، طراحی و غرفه آرایی،فروش وپشتیبانی هاست و دامین، فروش قالب های وب سایت.پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اهواز ـ گلستان خ بهمن بین فروردین و اصفهان ساختمان لیدا دوم واحد 3 کدپستی 613683XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 112/6029/57 مورخ 27/5/1393 نزد بانک تجارت شعبه کوی گلستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ارسلان قنواتی به شماره ملی 174159XXXX به سمت مدیرعامل. مجید قنواتی به شماره ملی 195036XXXX به سمت رییس هییت مدیره. نیلوفر قنواتی به شماره ملی 174049XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای ارسلان قنواتی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی مبارک به شماره ملی 199052XXXX به عنوان بازرس اصلی. سیده شیرین بن شاهی به شماره ملی 174085XXXX به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 930707XXXX49146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی