اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2135

شناسه ملی: 10480085031

تاریخ ثبت: 1384/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: شاهرود خیابان شهدا میدان ولایت روبروی آتش نشانی

تاریخ تاسیس: 1384/09/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/20:

آگهی تغییرات شرکت رویان واثق شرق سهامی خاص به شماره ثبت 2135 و شناسه ملی 104800XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای عباس بداقی به شماره ملی 459069XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اقای سیدامیرمهدی جنانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و اقای محسن بداقی به شماره ملی 458000XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مریم اکبری به شماره ملی 458001XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/20:

آگهی تغییرات شرکت رویان واثق شرق سهامی خاص به شماره ثبت 2135 و شناسه ملی 104800XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/20:

آگهی تغییرات شرکت رویان واثق شرق سهامی خاص به شماره ثبت 2135 و شناسه ملی 104800XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره عبارتند از اقای عباس بداقی به شماره ملی 459069XXXX و اقای محسن بداقی به شماره ملی 458000XXXX و اقای سیدامیرمهدی جنانی به شماره ملی 459015XXXX و مریم اکبری به شماره ملی 458001XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 09/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ انتخاب اعضا هییت مدیره: آقایان عباس بداقی ـ مجید احمدی و خانم مریم اکبری بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال برگزیده شدند. 2 ـ انتخاب بازرسان شرکت آقای محسن بداقی فرزند عباس بشماره ملی: 458000XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم عامری فرزند قنبر بشماره ملی: 459194XXXX0 بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برگزیده شدند. 3 ـ انتخاب مدیران و دارندگان حق امضا: آقای عباس بداقی فرزند علی اصغر بشماره ملی: 459069XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مجید احمدی فرزند عبدالحسین بشماره ملی: 459112XXXX بسمت مدیرعامل و خانم مریم اکبری فرزند احمد بشماره ملی: 458001XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 367710XXXX111634XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/19:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 4/11/1391 و هییت مدیره 5/11/91 و 10/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: انتخاب مدیران از بین تمامی اعضا هییت مدیره: آقای عباس بداقی رییس هییت مدیره، خانم مریم اکبری نایب رییس، آقای محسن بداقی عضو هییت مدیره و آقای مجید احمدی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال برگزیده شدند. صاحبان مجاز امضا: اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. انتخاب بازرسان: آقای میثم اسماعیلی بازرس اصلی و آقای ابراهیم عامری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تغییر آدرس شرکت: نشانی شرکت به شاهرود، خیابان کارگر جنوبی، کوچه ششم، نبش فرعی اول، پلاک 19 ، واحد یک و کدپستی 361967XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید. ش 367710XXXX110495XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان عباس بداقی، علی اکبر سلطان بایزیدی، حمیدرضا نادعلی و خانم مریم اکبری بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. 2 ـ آقایان میثم اسمعیلی بسمت بازرس اصلی و ابراهیم عامری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/3/91 آقایان عباس بداقی بسمت رییس هییت مدیره و علی اکبر سلطان بایزیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا نادعلی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/10/88 تصمیمات ذیل گرفته شد: 1 آقایان عباس بداقی و وحید عاشوری و حمیدرضا نادعلی و مجید احمدی به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. 2 آقایان میثم اسمعیلی به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عامری به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال برگزیده شدند. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/88 آقایان عباس بداقی به سمت رییس هییت مدیره و حمیدرضا نادعلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید احمدی به سمت مدیر عامل برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 11/12/87 و پیرو آگهی تغییرات 42132 - 13/9/87 تصمیم ذیل گرفته شد: 1 - آقایان عباس بداقی وحید عاشوری، مهدی عامری و خانم منیژه بداقی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. 2 - ابراهیم عامری به سمت بازرس اصلی و حسین عامری به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال برگزیده شدند. 3 - برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 11/12/87 آقای عباس بداقی به سمت رییس هییت مدیره و مهدی عامری به سمت نایب رییس و مدیرعامل و محسن بداقی به سمت عضو و منیژه بداقی به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 13/9/89 برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/7/87 که در تاریخ 11/9/87 به این اداره رسیده است تصمیمات زیر گرفته شد: 1 - مرکز اصلی شرکت: (ماده 4 اساسنامه) به خیابان امام، روبه روی سازمان انتقال خون، مجتمع تجاری بهار، واحد 4 ، تلفن 3351600 ، انتقال یافت. برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/7/87 تصمیمات ذیل گرفته شد: 1 - آقایان عباس بداقی و مهدی عامری و علی محمد مولوی و وحید عاشوری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. 2 - روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت برگزیده شد. 3 - ابراهیم باقری به سمت بازرس اصلی و حسین عامبری به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال برگزیده شدند. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/7/87 آقای عباس بداقی به سمت رییس هییت مدیره و مهدی عامری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علی محمد مولوی و وحید عاشوری به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت رویان واثق شرق (سهامی خاص) که در تاریخ 20/9/1384 تحت شماره 2135 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/9/1384 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار جام جم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اجرای کلیه عملیات عمرانی و تولید قطعات پیش ساخته بتونی و اجرای شبکه آبرسانی و اجرای طرحهای مخابراتی و تولید قطعات مخابراتی و راهسازی و پلسازی جاده ها و ابنیه 2 - مدت شرکت: از تاریخ بنیان شرکت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: شاهرود- خیابان شهدا- میدان ولایت روبروی آتش نشانی- پلاک 20 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بیست هزار ریالی با نام که مبلغ 000/700 ریال آن طی گواهی شماره 10/2883121 مورخ 30/7/84 بانک صادرات شعبه رویان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان عباس بداقیبه به سمت رییس هییت مدیره و خانم منیژه بداقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید احمدی به سمت مدیرعامل و خانم فاطمه بداقی به سمت عضو هییت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: آقای مجید احمدی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 1146 شاهرود به سمت مدیرعامل برگزیده شد حدود اختیارات نامبرده به شرح بند 10 اظهارنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان حسین عامری به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عامری فرزند قنبر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی