اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 809

شناسه ملی: 14003985713

تاریخ ثبت: 1393/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: ملکان خیابان 17 شهریور

تاریخ تاسیس: 1393/01/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1396 و مجوز شماره 556 مورخ 06/03/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:با لغو اساسنامه قبلی و تصویب اساسنامه جدید در 52 ماده و 31 تبصره موافقت گردید. ش 960316XXXX02805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1396 و مجوز شماره 556 مورخ 06/03/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و صورتهای مالی سالهای 93 الی 95 به تصویب رسید.سیاوش صالحی به کد ملی 507875XXXX صالح قنبری به کد ملی 507909XXXX یوسف مجذوب به کد ملی 507912XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره جعفر انتظاری ملکی به کد ملی 507960XXXX صالح لوچ ملکی با کد ملی 507961XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.علیرضا دشتی ملکی با کد ملی 507875XXXX محمود محمودی با کد ملی 507901XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960316XXXX50364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1396 و مجوز شماره 556 مورخ 06/03/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سیاوش صالحی به کد ملی 507875XXXX به سمت رییس هییت مدیره صالح قنبری به کد ملی 507909XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره یوسف مجذوب به کد ملی 507912XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قراردادهای و برات پس از تصویب هییت مدیره:با امضای ثابت و مشترک یوسف مجذوب به کد ملی 507912XXXX مدیرعامل و سیاوش صالحی به کد ملی 507875XXXX با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای صالح قنبری به کد ملی 507909XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای یوسف مجذوب به کد ملی 507912XXXX باسمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960316XXXX07538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/30:

شرکت تعاونی دبیرستان غیردولتی مدرسان فرهنگ ملکان که مدارک آن طی نامه شماره 151 مورخه 23/01/93 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان به این اداره ارسال گردیده است و در تاریخ 25/01/93 شماره ثبت 809 شناسه ملی 140039XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه به جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود 1 ـ موضوع شرکت: ایجاد واحدهای آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه و پیش دانشگاهی و تشکیل کلاسهای فوق برنامه ای، تقویتی و جبرانی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: ملکان خیابان 17 شهریور کدپستی 556194XXXX 3 ـ مبدا و مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد 4 ـ تعداد اعضای شرکت: شرکت دارای 9 نفر عضو بوده و هریک از اعضا یک سهم از 9 سهم را بطور مساوی دارا می باشند 5 ـ سرمایه شرکت: 135000000 ریال منقسم به ( 9 ) سهم پا نزده میلیون ریالی که مبلغ 45000000 ریال برابر گواهی شماره 36/1109 مورخه 17/01/93 بانک توسعه تعاون شعبه ملکان بشماره حساب 1/1874171/111/1109 مورخه 17/01/93 بنام شرکت فوق واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد 6 ـ مدیران و صاحبان امضا شرکت: آقای سیاوش صالحی بشماره ملی 507875XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای صالح قنبری بشماره ملی 507909XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جعفر انتظاری بشماره ملی 507960XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره و آقای یوسف مجذوب بشماره ملی 507912XXXX بسمت منشی و مدیرعامل برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 7 ـ بازرسان شرکت: آقای علیرضا دشتی بشماره ملی 507875XXXX و محمود محمودی بشماره ملی 507901XXXX بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 001470XXXX111485XXXX رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی