اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 525

شناسه ملی: 10860589279

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: شهرستان اندیکا بخش مرکزی دهستان قلعه خواجه روستا رستم آباد خیابان فرعی خیابان اصلی روستای رستم آباد پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6498168449

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی مسجدسلیمان به آدرس شهرستان اندیکا - بخش مرکزی - دهستان قلعه خواجه - روستا رستم آباد-خیابان فرعی-خیابان اصلی روستای رستم آباد-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 649816XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961220XXXX71185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گل پسند نقدی پور بیرگانی به شماره ملی 663973XXXX به عنوان بازرس اصلی ، تقی علیجانی به شماره ملی 555994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهین خسروی قندعلی به شماره ملی 663000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالکریم خسروی قندعلی به شماره ملی 663981XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عبدالرضا دورفرد به شماره ملی 175052XXXX به سمت مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضای رییس هییت مدیره معتبر میباشد ش 960928XXXX47886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:عبدالکریم خسروی قندعلی به شماره ملی 663981XXXX و علی محمد نوذری صالح بابری به شماره ملی 197238XXXX و منوچهر احمدپوربه شماره ملی 426945XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. گردو رضایی به شماره ملی 663946XXXX به سمت بازرس اصلی و تقی علیجانی به شماره ملی 555994XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 941114XXXX30948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدالکریم خسروی قندعلی به شماره ملی 663981XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی محمد نوذری صالح بابری به شماره ملی 197238XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و منوچهر احمدپوربه شماره ملی 426945XXXX به سمت مدیرعامل. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور (چک سفته بروات) و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 941114XXXX86510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/14:

بموجب صوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 13/7/90 تغییرات ذیل در شرکت فوق حاصل شده است. 1 مدیران شرکت: نادر سعادتی ( مدیر عامل ) عبدالکریم خسروی قندعلی (رییس هییت مدیره) زهرا سادات موسوی ابربکوه (نایب رییس) همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ضمناً مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 بازرسان شرکت: گردو رضایی و محمد کریم خسروی قند علی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 13/9/89 تغییرات ذیل در شرکت فوق حاصل شده است. 1 ـ مدیران شرکت: نادر سعادتی (مدیرعامل) عبدالکریم خسروی قندعلی (رییس هییت مدیره) وحید نجفی (نایب رییس هییت مدیره) عزت اله کاظمی بره بی چاست (عضو هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمناً مقرر گردید کلیه اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مسجدسلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 1/8/89 تغییرات ذیل در شرکت فوق حاصل شده است. 1 ـ مدیران شرکت: نادرسعادتی (مدیرعامل) عبدالکریم خسروی قندعلی (رییس هییت مدیره) میثم مطهری (نایب رییس) همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ضمنا مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار باامضا رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 ـ بازرسان شرکت: گردو رضایی و محمد کریم خسروی قندعلی بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ ماده 2 اساسنامه بدین شرح تغییر نمود: انجام کلیه پروژه های اجرایی، ساختمان ـ خدماتی، فنی، تاسیساتی، کلیه پروژه های برق صنعتی و تاسیساتی ـ نقشه برداری ـ خدماتی وپشتیبانی ـ نقشه کشی ـ زهکشی ـ شمع کوبی ـ راهسازی ـ جدول بندی ـ عایق کاری ـ رنگ زنی ـ جاده سازی ـ خاکبرداری ـ خاکریزی ـ مخابرات شبکه های هوایی وزمینی ـ نصب دکل موبایل ـ فضای سبز ـ طبخ غذا ـ انبوه سازی ـ امور آشپزخانه و رستوران ـ تهیه و توزیع موادغذایی ـ خدمات عمومی (نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ تلفنچی ـ باغبانی) ـ اجاره ماشین آلات سبک وسنگین ـ خدمات اداری (ماشین نویسی ـ امور بایگانی ـ منشی گری ـ کامپیوتر) ـ تاسیسات وتجهیزات ـ تعمیرونگهداری ـ آب ـ صنعت ـ برق ـ کشاورزی ـ حفرکانال ـ ساخت و ساز تزیینات ساختمانی ـ لوله کشی آب و گاز ـ نصب کنتور ـ پلسازی ـ تنظیفات ـ رنگ آمیزی ساختمانی امور مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی ـ بزرگراه ها آزادراهها ـ راه های ریلی ـ باند فرودگاه ـ سیستم انتقال هوایی ـ پایه دره تونل ها پلها ـ راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل راهداری و عملیات آسفالتی و نظایرآن ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها 4 ـ جایگزین شدن اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی