اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 166

شناسه ملی: 10360051613

تاریخ ثبت: 1389/01/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

آدرس: جدید بیرجند خیابان پاسداران خیابان شهید کاوه تقاطع کاوه و رسالت

کد پستی: 9719975749

تاریخ تاسیس: 1389/01/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/22:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان حمیدرضا ریاسی بشماره ملی 065173XXXX و هوشنگ انصاری بشماره ملی 065178XXXX وکاظم جوانمرد بشماره ملی 065178XXXX و محمد شمسی بشماره ملی 065262XXXX و محمد حیدری بشماره ملی 563995XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم نرگس انصاری بشماره ملی 371961XXXX و آقای علیرضا قاسمی بشماره ملی 065249XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیددند. 2 ـ آقای حسین ابوذری به شماره ملی 065211XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان عظیمی اکبریه به شماره ملی 362016XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 950711XXXX66521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان حمیدرضا ریاسی به شماره ملی 065173XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد حیدری به شماره ملی 563995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد شمسی به شماره ملی 065262XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و خزانه دار و کاظم جوانمرد به شماره ملی 065178XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و هوشنگ انصاری به شماره ملی 065178XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار، رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. ش 950711XXXX39150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس موسسه از محل قبلی به آدرس جدید بیرجند خیابان پاسداران خیابان شهید کاوه تقاطع کاوه و رسالت کدپستی 971997XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950711XXXX58914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/22:

موسسه فوق در تاریخ 22/1/89 تحت شماره 166 و شناسه ملی 103600XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/1/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: 11 . حمایت روانی و عاطفی از بیماران و خانواده های آنان و کمک به درمان آنها 2 . ارتباط مداوم و مستمر با سایر انجمن های پزشکی فعال در کشور و نیز همکاری و کمک به آنان در جهت بهبود وضعیت سلامت و بهداشت و درمان بیماران 3 . تماس با سایر انجمن های مولتیپل اسکلروز به منظور تبادل آخرین یافته های پزشکی در مورد درمان بیماران 4 . تهیه آمار از تعداد بیماران موجود در استان برحسب توزیع سنی، جنسی، وضعیت تاهل 5 . به عنوان سخنگوی بیماران در مجامع مربوط و برابر مسیولین. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، بیمارستان امام رضا، دفتر انجمن کلیوی. 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای محمد باقر کمیلی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای سید کاظم اولیایی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمد دهقانی فیروز آبادی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم فاطمه یزدانی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 5 5 پیام کمیلی به سمت منشی هییت مدیره. 6 5 آقای محمود رضا شفیع نیا به سمت خزانه دار. 7 5 آقای حمیدرضا ریاسی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته با امضای آقایان حمیدرضا ریاسی ( مدیر عامل ) و آقای محمود رضا شفیع نیا (خزانه دار) و مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم نفیسه نخعی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 خانم اعظم قاسم زاده به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی