اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 19932

شناسه ملی: 10200255079

تاریخ ثبت: 1385/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5197913818

آدرس: به نشانی جدید آذربایجان شرقی شهر تبریز جاده صنعتی بلوار صنعت کوچه فناوری خودرو پلاک 0 ق 16260401 طبقه همکف به

تاریخ تاسیس: 1385/05/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

5,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام باروقی بناب کد ملی 168880XXXX با واریز مبلغ 229975XXXX ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 200250000 ریال به مبلغ 25XXXXXXXX ریال افزایش داد. رضا محمد نژاد کد ملی 640985XXXX با واریز مبلغ 229975XXXX ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 200250000 ریال به مبلغ 25XXXXXXXX ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 400500000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سرمایه: بهرام باروقی بناب دارای 25XXXXXXXX ریال سهم الشرکه رضا محمد نژاد دارای 25XXXXXXXX ریال سهم الشرکه ش 980805XXXX75508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام باروقی بناب به کد ملی 168880XXXX رضا محمد نژاد به کد ملی 640985XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 980507XXXX05905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام باروقی بناب کد ملی 168880XXXX به سمت رییس هییت مدیره رضا محمد نژاد به کد ملی 640985XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980507XXXX59232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر سند مصالحه بشماره 50527 دفترخانه شماره 223 تبریز مورخ 20/03/98 علی احمدی با وکالت رضا محمدنژاد به شماره وکالت 48466 مورخ 12/09/1397 دفترخانه اسناد رسمی 223 تبریز تمامی سهم الشرکه خودرا به مبلغ 200250000 ریال به رضا محمد نژاد کد ملی 640985XXXX واگذار و از شرکت خارج گردید. اسامی آخرین شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از نقل انتقال: بهرام باروقی بناب 200250000 ریال سهم الشرکه رضا محمد نژاد 200250000 ریال سهم الشرکه ش 980507XXXX74106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980208XXXX45160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام باروقی بناب به کد ملی 168880XXXX و آقای رضا محمد نژاد به کد ملی 640985XXXX (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 980212XXXX28575 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام باروقی بناب به کد ملی 168880XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا محمد نژاد به کد ملی 640985XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شد. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980212XXXX65947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر سند مصالحه بشماره 48465 دفتر خانه شماره 223 تبریز مورخ 09/12/1397 آقای رضا محمد نژاد تمامی سهم الشرکه خودرا به مبلغ 200250000 ریال به آقای علی احمدی به کد ملی 275056XXXX واگذار و از شرکت خارج گردید. اسامی آخرین شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از نقل انتقال: آقای بهرام باروقی بناب دارای 200250000 ریال سهم الشرکه آقای علی احمدی دارای 200250000 ریال سهم الشرکه ش 980121XXXX84423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: آذربایجان شرقی شهر تبریز ـ جاده صنعتی ـ بلوار صنعت ـ کوچه فناوری خودرو ـ پلاک 0 ـ ق 16260401 ـ طبقه همکف ـ به کدپستی 519791XXXX تغییر یافت و ماده 3 در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960807XXXX67894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: تبریز دیزل آباد منطقه صنعتی غرب روبروی شرکت موتوژن شهرک فن آوری خودرو سالن 279 کدپستی 519791XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 001010XXXX117348XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/22:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 28/09/92 که در تاریخ 14/10/92 به این اداره واصل گردیده: به موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه موارد ذیل الحاق و اصلاح گردید: ساخت و تولید و تامین تجهیزات و قطعات یدکی برای شرکتهای نفت و گاز پالایش و پتروشیمی و صنایع ریسمان، صنایع برق و مخابرات، ماشین آلات کشاورزی، ارایه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره در زمینه صنعت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش 001010XXXX116468XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/22:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/2/87 شرکت مهندسی سطح دومان ( با مسیولیت محدود) ثبت شده به شماره 19932 آقایان بهرام باروقی بناب و محمود پور مهدی سنگستانی و رضا محمدنژاد هر کدام با واریز مبلغ یک صد و سی و سه میلیون و یک صد هزار ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ چهار صد هزار ریال بمبلغ یک صد و سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال افزایش و سرمایه شرکت نیز از مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بمبلغ چهار صد میلیون و پانصد هزار ریال افزایش و ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/28:

شرکت مهندسی سطح دومان با مسیولیت محدود در تاریخ 18/5/85 تحت شماره 19932 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید و عملیات حراتی قطعات خودرو و قالبهای صنعتی، انجام انواع عملیات سطحی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج، خرید و فروش و نصب و راه اندازی ماشین آلات صنعتی، صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات 2 - مرکز اصلی شرکت: تبریز، دیزل آباد، منطقه صنعتی غرب، روبروی شرکت موتوژن شهرک صنعتی فن آوری قطعات خودرو قطعه 56 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال 4 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: بهرام باروقی بناب به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمود پورمهدی سنگستانی به سمت عضو هییت مدیره و رضا محمدنژاد به سمت عضو و رییس هییت مدیره امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی