اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7237

شناسه ملی: 10530197554

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 7194717318

آدرس: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز ابیوردی کوچه 4/17 بلوار چمران پلاک 361 ساختمان انتخاب اول طبقه دوم واحد 4

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - انتخاب بازرسان: موسسه آزمون تراز پارس به شناسه ملی 105301XXXX8 به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه مهبودی به شماره ملی 229772XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 980709XXXX78723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بند ذیل به ماده 40 اساسنامه بشرح ذیل الحاق گردید: شرکت می تواند در صورت نیاز نسبت به ضمانت اشخا ص حقوقی اقدام نماید ش 980709XXXX66930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ش 980214XXXX22574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نجمه بازیار سروستانی به شماره ملی 229704XXXX و آقای سلیمان بازیار سروستانی به شماره ملی 514953XXXX و آقای محمدجواد بازیار به شماره ملی 229900XXXX همگی به عنوان اعضااصلی هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ـ آقای جهانبخش ثواقب به شماره ملی 237135XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم محبوبه مهبودی به شماره ملی 229772XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار عصرمردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980214XXXX88958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سلیمان بازیار سروستانی به کد ملی 514953XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدجواد بازیار به کد ملی 229900XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت خانم نجمه بازیار سروستانی به کد ملی 229704XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نا مه های عادی و اداری با امضا آقای سلیمان بازیار سروستانی یا آقای محمدجواد بازیار هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980214XXXX41602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سلیمان بازیار سروستانی و آقای محمدجواد بازیار و خانم نجمه بازیار سروستانی همگی اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سید علی موسوی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدتد ـ آقای جهانبخش ثواقب به کد ملی 237135XXXX به سمت بازرس اصلی و رخانم محبوبه مهبودی به کد ملی 229772XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 970613XXXX80305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سلیمان بازیار سروستانی به کد ملی 514953XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدجواد بازیار به کد ملی 229900XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم نجمه بازیار سروستانی به کد ملی 229704XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید علی موسوی به کد ملی 229692XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و سایر نا مه های عادی و اداری با امضا آقای سلیمان بازیار سروستانی یا آقای محمدجواد بازیار هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 970613XXXX30594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز-ابیوردی-کوچه 4/17 -بلوار چمران-پلاک 361 -ساختمان انتخاب اول-طبقه دوم-واحد 4 کدپستی 719471XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961121XXXX74736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ هفت میلیاردو پانصد میلیون ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ افزایشی تماماً به موجب نامه شماره 300 مورخ 19/05/94 نزد بانک سپه شعبه فلکه گاز واریز گردید وماده 5 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال تماماً نقدی می باشد که به یکصدهزار سهم دویست هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده است.که صددرصد آن پرداخت شده است ش 940629XXXX32458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانبخش ثواقب به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940629XXXX24378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سلیمان بازیارسروستانی و خانم نجمه بازیارسروستانی و آقای محمدجواد بازیار همگی اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سید علی موسوی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای جهانبخش ثواقب و خانم فرزانه موسوی به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندو روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید، ش 930623XXXX79759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیون ریال به مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ افزایش تماماً به موجب نامه شماره 422 نزد بانک سپه شعبه فلکه گاز واریز گردید و ماده 5 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ماده اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال تماماً نقدی است که به 37500 سهم دویست هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده است که صددرصد آن پرداخت شده است. ش 1868306 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سلیمان بازیار سروستانی و خانم نجمه بازیار سروستانی و آقای محمدجواد بازیار همگی اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سید علی موسوی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای جهانبخش ثواقب و خانم فرزانه موسوی به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1868307 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سلیمان بازیار سروستانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدجواد بازیار بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم نجمه بازیار سروستانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید علی موسوی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای سلیمان بازیار سروستانی یا آقای محمدجواد بازیار هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1868305 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی