اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 74

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ 19/7/91 و 27/7/91 موسسه مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1ـ آقای باقر میرقاسمی بعنوان بازرس اصلی و خانم عذرا حداد بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2ـ آقای محمد حسین کمیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود بخشی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ملکه رضایانی بسمت خزانه دار و آقایان عبدالغفور شریفی و احمد دستمرد و منصور یازرلو و محمد علی ایزانلو و مظاهر شمالی و خانم ایران سیدی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای منصور خسروی و خانم مهری سادات خوشخوان بسمت عضو علیالبدل هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیران کل آموزش و پرورش استان و رئیس هیئت مدیره مجمع و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 4ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای موسسه تعیین شد. رئیس ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 30/4/89 موسسه مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1ـ آقای دکتر سید باقر میرقاسمی و خانم دکتر عذرا حداد بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عرب سرحدی بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2ـ آقای محمد حسین کمیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر فرید عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ملکه رضایانی بسمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان و مهر موسسه معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی