اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6563

شناسه ملی: 10861450295

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1396 و تاییدیه شماره 9617357 / ق مورخ 13/9/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی سال 1395 به تصویب رسید. 2 . آقایان اسفندیار رضایی کد ملی 590998XXXX ،رمضان رضایی کد ملی 590994XXXX و خانم زهرا پرهیزکاری کد ملی 432429XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم ها مهوش مراقی کد ملی 590951XXXX و آذر پرهیزکاری کد ملی 590995XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 . آقای مرتضی پرهیزکاری کد ملی 432239794 به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره مراقی کد ملی 590989XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 . سرمایه شرکت از مبلغ دویست و پنجاه و دو میلیون ریال به مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون ریال منقسم به دویست و سی و پنج سهم یک میلیون و پانصد هزار ریالی طبق گواهی شماره 1/126962 مورخ 14/8/96 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی قزوین افزایش یافت. ش 960926XXXX39839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1396 و تاییدیه شماره 9617357 / ق مورخ 13/9/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رمضان رضایی کد ملی 590994XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم زهرا پرهیزکاری کد ملی 432429XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسفندیار رضایی کد ملی 590998XXXX به سمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره تعیین شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا آقای اسفندیار رضایی(مدیرعامل)به اتفاق آقای رمضان رضایی(رییس هییت مدیره)و در صورت غیبت رییس هییت مدیره با امضا خانم زهرا پرهیزکاری(نایب رییس هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.در مورد اسناد عادی شرکت با امضا آقای اسفندیار رضایی(مدیر عامل)و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. ش 960926XXXX86320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی