اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/10:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی موسسه خیریه مراد انصار سنندج مورخ 12/7/83 آقای محمد علایی اردلان- حسین ولیدی- مهرداد مراد سلیمی- فردین پیک بر- اسعد بازشاهی اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب و آقای محمد احمدی و فرهاد اسماعیلی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند آقای ارسلان احمدیاری و آقای مومن مومنی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/7/83 آقای محمد علایی اردلان به عنوان رییس هییت مدیره و حسین ولیدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره- آقای مهرداد مراد سلیمی به عنوان عضو و خزانه دار هییت مدیره- آقای فردین پیک بر به عنوان عضو و منشی هییت مدیره و آقای اسعد بازشاهی به عنوان عضو ساده هییت مدیره و آقای مومن مومنی به عنوان مدیر عامل انتخاب شد امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و هرگونه پرداختهای موسسه چک با دو امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب از نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه دارای اعتبار است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی