اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3369

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/20:

باستناد نامه شماره 20055 16/5/92 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخه 1/5/92 و هییت مدیره مورخه 6/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 صورتهای مالی سال 91 بتصویب رسید. 2 آقایان حمید جهانی گرمجانی به شماره ملی 269093XXXX به سمت رییس هییت مدیره، سید محمد علی رحیمی به شماره ملی 038515643 نایب رییس، محمد جواد افتخاری پور به شماره ملی 038514XXXX منشی هییت مدیره و امیر عباس عسگری به شماره ملی 038362XXXX مدیر عامل و عضو هییت مدیره، نصر اله شکرایی به شماره ملی 004886XXXX عضو اصلی هییت مدیره و آقای سعید پهلوانی فرد به شماره ملی 005954XXXX عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت می باشد و در غیاب آقای رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. 3 آقایان داود اورنگ به شماره ملی 038190XXXX و حسین وکیلی قاهانی به شماره ملی 038172XXXX به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 500960XXXX117451XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/13:

باستناد نامه شماره 402/14 2/2/87 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 26/12/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای حسن زند نایب رییس هییت مدیره مستعفی و آقای محمود محمدی سلیمی عضو علی البدل هییت مدیره به عنوان عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شد. 2 آقایان علی قنبری به سمت رییس هییت مدیره، خانم فاطمه موقاری نایب رییس و محمود محمدی سلیمی منشی هییت مدیره انتخاب شدند. امضای اوراق، اسناد تعهدآور با آقایان رضا پاژنگ مدیر عامل و علی قنبری اسلام و مهر شرکت می باشد و در غیاب آقای علی قنبری اسلام، خانم فاطمه موقاری نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه 3600/14- 29/4/85 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 29/3/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1- صورتهای مالی سال 84 به تصویب رسید. 2- آقای سید حسین طباطبائی به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 4009-1/9/84 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخه 9/8/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- آقایان حمیدرضا نادمی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جهانی نایب رئیس و محمود طالعی قره قشلاقی منشی هیئت مدیره و نصراله شکرآبی و محمد جواد افتخاری اعضای اصلی هیئت مدیره و امیر عباس عسگری عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و محمود طالعی قره قشلاقی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت میباشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق امضا دارد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 1361-25/4/84 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 25/3/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- صورتهای مالی سال 83 به تصویب رسید. 2- آقایان حمیدرضا نادمی و سید حسین طباطبائی بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 3191ـ2/6/83 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 25/5/83 آقای محمود طالعی بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد امضای اوراق و اسناد تعهدآور با آقایان محمود طالعی مدیرعامل، نصراله شکرایی رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره حسن علیجان بیگ زند نایب رئیس حق امضاء دارد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/13:

باستناد نامه 245630/4/83 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخه 20/3/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 صورتهای مالی سال 82 به تصویب رسید. 2 آقایان حمیدرضا نادمی و سیدحسین طباطبایی بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. 3 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 100 ‚ 20 ریال به مبلغ 000 ‚ 200 ‚ 274 ریال افزایش یافت. 4 ماده 3 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت اصلاح و موارد ذیل به آن اضافه گردید انجام هرگونه کارهای عمرانی و ساختمانی فنی و مهندسی. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی