اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6406

شناسه ملی: 10240093924

تاریخ ثبت: 1385/11/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/08

آدرس: اردبیل چهارراه ژاندارمری کوچه حافظیه بخش سه

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای بهبود شهبازی کله سری به سمت رییس هییت مدیره. آقای جلال محمدی ثنا به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای سیدمحمد سجادی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره • برای مدت 2 سال انتخاب وهمچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای بهبود شهبازی کله سر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد • ش 951226XXXX00134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهبود شهبازی کله سر به کد ملی 146145XXXX و جلال محمدی ثنا به کد ملی 428483XXXX و سیدمحمد سجادی به کد ملی 083990XXXX به سمت اعضای اصلی برای مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. و خانمها سارا حصاری به کد ملی 138091XXXX و عذرا محمدی به کد ملی 007554XXXX بترتیب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 951226XXXX31854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافته که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین سهامداران انتخاب میشوند اداره خواهد شد، مدیران بوسیله مجمع عمومی قابل عزل و تجدید انتخاب می شوند گردیده و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردد. اصلاح اختیارات نماینده قانونی شرکت در اساسنامه: رییس هییت مدیره به عنوان نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می توانند در کلیه امور مداخله و اقدام نمایند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 951226XXXX48821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 19/04/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: 1 ـ آقایان بهبود شهبازی کله سر بشماره ملی 146145XXXX و بهزاد شهبازی کله سر به شماره ملی 146475XXXX و جواد پرتوی دولت آباد به شماره ملی 146749XXXX و حامد صابری به شماره ملی 055901XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 ـ آقایان پرویز مصلحت بشماره ملی 146539XXXX بسمت بازرس اصلی و کرم سرو حیدر بشماره ملی 146101XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیده است. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/04/92 آقایان بهبود شهبازی کله سر بسمت رییس هییت مدیره و بهزاد شهبازی کله سر بسمت نایب رییس هییت مدیره و جواد پرتوی دولت آباد بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حامد صابری بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای آقای بهبود شهبازی کله سر (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا در تاریخ 14/10/92 از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده است. ش 666800XXXX110046XXXX مسیول ثبت شرکتهای واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/9/89 تغییرات زیر به عمل آمده است. 1 ـ ماده 31 اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید. ماده 31 شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 4 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهدشد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند آدرس قبلی شرکت به آدرس جدید: اردبیل ـ شهرک رسالت جنب کلانتری 13 تلفن: 3356247 کدپستی: 561497XXXX تغییر یافت. 2 ـ آقایان یوسف دنیادیده و بهزاد شهبازی و حامد صابری و بهبود شهبازی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای پرویز مصلحت به سمت بازرس اصلی و آقای کرم سروحیدر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/9/89 آقای بهبود شهبازی به سمت رییس هییت مدیره آقای بهزاد شهبازی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای یوسف دنیادیده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای حامد صابری به سمت عضو هییت مدیره بری مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه قراردادها اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری با امضا آقای بهبود شهبازی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 8/11/85 تحت شماره 6406 دایره به ثبت رسیده است که از لحاظ امضا ذیل دفاتر در تاریخ 14/11/85 تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه سازه های بتونی و ساختمانی از قبیل پل سازی، سدسازی و اجرای شهرک های ساختمانی اعم از بتونی و فلزی، تهیه ماشین آلات برای خاک برداری، خاک ریزی، شرکت در مزایده ها و مناقصات که با موضوع شرکت مرتبط باشد، اخذ نمایندگی و یا اعطای نمایندگی، اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات دولتی و غیردولتی، نقشه برداری، محوطه سازی، آبرسانی، گازرسانی، نقشه کشی، تاسیس ات شهری 2 - مرکز اصلی شرکت: اردبیل، چهارراه ژاندارمری، کوچه حافظیه، بخش سه، پلاک 255 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که 35 % آن برابر گواهی شماره 368/3601 مورخه 26/10/85 به حساب جاری 148253 نزد بانک پاسارگاد شعبه اردبیل واریز گردیده و 65 % بقیه در تعهد سهامداران شرکت می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای مسعود شهبازی کله سر به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید میرزاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهبود شهبازی کله سر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - حدود اختیارات مدیر عامل : آقای بهبود شهبازی کله سر مدیر عامل و حدود اختیارات وی طبق اساسنامه شرکت است. 8 - بازرسان شرکت: آقای پرویز مصلحت به سمت بازرس اصلی و آقای کرم سروحیدر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی