اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15916

شناسه ملی: 10660156163

تاریخ ثبت: 1390/05/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1473148348

آدرس: تهران شهر تهران باغ فیض بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی خیابان شهید سعید زارع پلاک 11 طبقه سوم واحد 7

تاریخ تاسیس: 1390/05/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: محمد مهدی شهبازی ک.م 325042XXXX به سمت رییس هییت مدیره، روح اله کهزادی ک.م 334016XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سید مسعود آژنگ ک.م 007105XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی اعم از عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 960712XXXX83611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز صادقی به کد ملی 494982XXXX به سمت بازرس اصلی و شیرین رهبرنیا به کد ملی 337951XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 960712XXXX76160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام به مبلغ 1010000 ریال منقسم به 101 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه سرمایه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 5 به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960712XXXX70889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به آدرس تهران شهر تهران باغ فیض بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی خیابان شهید سعید زارع پلاک 11 طبقه سوم واحد 7 کدپستی 147314XXXX انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به نشانی کرمانشاه سرپل ذهاب خیابان راه کربلا مجتمع مسکونی شهید شیرودی بلوک 24 واحد 21 کدپستی 677187XXXX در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 960308XXXX95626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت به آدرس تهران کریم خان زند خیابان خردمند جنوبی خیابان آذر شهر پلاک 6 واحد 6 کدپستی 158468XXXX منتقل شود در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 950922XXXX17198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به موجب نامه شماره 7966 , 701 مورخه 12/06/93 اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه مرجع ثبت شرکتهای شهرستان کرمانشاه و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/95 مرکز اصلی شرکت نقشه پردازان پاریاب سازه سهامی خاص به نشانی استان تهران کریم خان زند خ خردمند جنوبی آذر شهر پ 6 واحد 6 کدپستی 158468XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 502747 به ثبت رسیده است. پ 951007XXXX32920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس استان کرمانشاه،شهرستان کرمانشاه، چهار راه سنگر بلوار گلریزان پایین تر از نانوایی نبش کوچه 334 پلاک 632 طبقه 2 واحد 2 کد پستی 671477XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 - تعداد اعضا هییت مدیره از 4 به 5 نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 950614XXXX83888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای عبدالحسین قاسمی نصرآبادی به شماره ملی 336955XXXX تا تاریخ 16/02/1397 - آقای روح اله کهزادی به کد ملی 334016XXXX تا تاریخ 16/02/1397 - آقای سید مسعود آژنگ به کد ملی 007105XXXX تا تاریخ 16/02/1397 - آقای هادی خوشبخت درودی به شماره ملی 387397XXXX تا تاریخ 16/02/1397 - آقای جعفر آبسالان به شماره ملی 451992XXXX تا تاریخ 16/02/1397 ش 950614XXXX96207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: - آقای عبدالحسین قاسمی نصرآبادی به شماره ملی 336955XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای روح اله کهزادی به کد ملی 334016XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - آقای سید مسعود آژنگ به کد ملی 007105XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای هادی خوشبخت درودی به شماره ملی 387397XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای جعفر آبسالان به شماره ملی 451992XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبر بوده و همچنین کلیه اوراق عادی واداری با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950614XXXX42994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود آژنگ به شماره ملی 007105XXXX و آقای روح اله کهزادی به شماره ملی 334016XXXX و آقای نیما آژنگ به شماره ملی 325904XXXX و آقای حسین برهم نه به شماره ملی 472056XXXX همگی تا تاریخ 02/11/1395 ـ خانم شیرین رهبرنیا به شماره ملی 337951XXXX به عنوان بازرس علی البدل، خانم مژگان رهبرنیا به شماره ملی 337982XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940117XXXX07719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس شهر کرمانشاه، 22 بهمن، خیابان نو بهار، کوچه 116 ساختمان اول، طبقه 3 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 31/5/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 637070XXXX113023XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم مژگان رهبرنیا به عنوان بازرس اصلی خانم شیرین رهبرنیا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/4/94 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای روح اله کهزادی، آقای نیما آژنگ، آقای بهمن نوروزی، آقای مسعود آژنگ تا تاریخ 2/4/94/3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای روح اله کهزادی به سمت رییس هییت مدیره آقای نیما آژنگ به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای بهمن نوروزی به سمت عضو هییت مدیره آقای مسعود آژنگ به سمت عضو هییت مدیره آقای مسعود آژنگ به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته برات سایر نامه های عادی و اداری به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 31/4/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 637070XXXX112976XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/18:

شرکت فوق در تاریخ 11/5/1390 تحت شماره 15916 و شناسه ملی 106601XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی و ابنیه در زمینه طراحی نظارت و اجرای پروژه ها شامل ساخت و تعمیر ساختمانهای صنعتی اداری و مسکونی دولتی و غیردولتی انبوه سازی خرید و فروش مصالح مورد نیاز ساختمانی انعقاد قرارداد همکاری مشترک با سایر شرکتها و موسسات و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه خ مدرس جنب پاساژ کیش مجتمع گل طبقه چهارم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 823/90 مورخ 21/4/1390 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای روح اله کهزادی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای مسعود آژنگ به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای نیما آژنگ به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای مسعود آژنگ به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم مژگان رهبر نیا به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم شیرین رهبر نیا به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی