اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2424

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/13:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت بسته بندی به دانه شاهوار (سهامی خاص) که در تاریخ 13/3/1386 تحت شماره 2424 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/3/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: بسته بندی حبوبات و خشکبار 2 - مدت شرکت از تاریخ بنیان به مدت نامحدود 3 -مرکز اصلی شرکت: شاهرود – شهرک صنعتی خیابان صنعت 10 قطعه 318 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم چهارده هزار ریالی که مبلغ 000/000/500 ریال برابر نظریه کارشناس دادگستری آقای سید محمد عاطفی برابر شماره نامه 217 – 5/3/86 برابر بند 6 اظهارنامه به صورت غیر نقد پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای پرویز عبدالهیان به سمت رییس هییت مدیره و خانم جلیله هاشمی به سمت نایب رییس و محسن عبدالهیان به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. آقای پرویز عبدالهیان به سمت مدیرعامل به مدت دو سال برگزیده شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: حدود اختیارات به شرح بند 10 - اظهارنامه میباشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اصغر رحیمیان به سمت بازرس اصلی و مهدی شریفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی